ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430257

รหัส Obec 6 หลัก

16

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010147

รหัส SMIS 8 หลัก

153

จำนวนนักเรียน

1035430257

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 3 7 1
อนุบาล 2 6 10 16 1
รวม อนุบาล 10 13 23 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 9 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 5 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 5 14 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 49 33 82 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 5 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 9 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 6 18 1
รวมทั้งหมด 28 20 48 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 87 66 153 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านผือฮี

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย นพดล ศิริโชติ ชาย Nopphadon Sirichot ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ ปริญญาโท
นาง บุญอ้อม ดีเริ่ม หญิง Boonoom Deeream ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บุญยืน เจริญชัย หญิง Boonyuen Charoenchai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภาพ สายสุด หญิง Suphap Saisut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กิตติพร เสริมศรี หญิง Kittiporn Sermsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุมัชฌิมา โยนากุล หญิง Sumuchima Yonakul ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อัจฉรา ปัดภัย หญิง Atchara Padpai ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย พงศ์ภัค จารักษ์ ชาย Phongpak Jarak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จิรนันท์ แวงวรรณ์ หญิง Jiranan Waengwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทิวานนท์ สะอาดวงค์ชัย ชาย Tiwanon Saardwongchai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายชล ดาวสี หญิง Saichon Daosee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐฎาภรณ์ สายสุด หญิง Natthdaporn Saisud ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศิวกร กองรอด ชาย Siwakorn Kogrod ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สุพรรณิการ์ สุปันนุชย์ หญิง Supannikar Supanannuch ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรศักดิ์ กสิพันธ์ ชาย Surasak Kasiphan ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สุพิศ สีหานาม ชาย Suphit Srihanam ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.67
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.80
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 37.67
วิทยาศาสตร์ 29.50
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.06
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.23
ภาษาอังกฤษ 22.50
คณิตศาสตร์ 28.46
วิทยาศาสตร์ 38.96
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.40
ภาษาอังกฤษ 22.32
คณิตศาสตร์ 27.86
วิทยาศาสตร์ 33.21
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.47
ภาษาอังกฤษ 25.50
คณิตศาสตร์ 25.33
วิทยาศาสตร์ 27.10

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.39
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 46.71
ภาษาอังกฤษ 25.50
คณิตศาสตร์ 21.91
วิทยาศาสตร์ 31.21
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.88
ภาษาอังกฤษ 26.59
คณิตศาสตร์ 25.41
วิทยาศาสตร์ 29.88
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.88
ภาษาอังกฤษ 26.25
คณิตศาสตร์ 25.75
วิทยาศาสตร์ 32.13

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านผือฮี
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วลวดหนาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 19,757.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 143 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านผือฮี
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 32,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านผือฮี
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 735,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านผือฮี
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 875,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านผือฮี
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 24,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านผือฮี
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 244,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านผือฮี
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านผือฮี
ลำดับที่ 8
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านผือฮี
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 207,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านผือฮี
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 85,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 5 เมตร
ยาว 7 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านผือฮี
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 1,710,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านผือฮี

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านผือฮี

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด