ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430279

รหัส Obec 6 หลัก

16

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010146

รหัส SMIS 8 หลัก

106

จำนวนนักเรียน

1035430279

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 5 11 1
อนุบาล 2 8 5 13 1
รวม อนุบาล 14 10 24 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 4 10 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 33 31 64 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 1 3 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 5 7 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 3 8 1
รวมทั้งหมด 9 9 18 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 56 50 106 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง นิภา เพ็งธรรม หญิง Nipha Phengthum ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิไล บุญทศ หญิง Wilai Boontos ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พัฒนา แสงสุวรรณ ชาย Patana Sangsuwan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมพร ผิวผ่อง ชาย Somporn Piwpong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วีระยา ผิวผ่อง หญิง Weeraya Piwpong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชนัษกานต์ สุขขา หญิง Chanatkan Sookkha ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พรชัย สุขขา ชาย Pornchai Sookkha ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง หนูเพียร ตันหง่าย หญิง ์Nupearn Tanhngay ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บุญเรืองศิลป์ ชาวดอน หญิง Boonruangsin chawdon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธนพร คงขุนทด หญิง Tanaphon Kongkhuntod ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง คำภู สีหะวงศ์ หญิง Kumpu Seehawong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดาวรุ่ง สอนกะสิน หญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สิริพร บุญหนุน หญิง Siriporn Boonnoon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุทัยวรรณ พิมพ์ผง หญิง Uthaiwan Phimphong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงศธร เทียมวงศ์ ชาย Pongsathon Teamwong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง อรวรรณ ดวงมณีย์ หญิง Orawan Duangmanee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.44
ภาษาอังกฤษ 39.72
คณิตศาสตร์ 33.89
วิทยาศาสตร์ 48.89
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.37
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.04
ภาษาอังกฤษ 32.31
คณิตศาสตร์ 45.00
วิทยาศาสตร์ 35.35
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.74
ภาษาอังกฤษ 35.77
คณิตศาสตร์ 38.08
วิทยาศาสตร์ 32.54
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.48
ภาษาอังกฤษ 39.00
คณิตศาสตร์ 33.67
วิทยาศาสตร์ 32.83

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.00
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 43.43
ภาษาอังกฤษ 30.29
คณิตศาสตร์ 19.66
วิทยาศาสตร์ 28.00
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 29.75
ภาษาอังกฤษ 20.50
คณิตศาสตร์ 36.00
วิทยาศาสตร์ 40.00
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.00
ภาษาอังกฤษ 26.00
คณิตศาสตร์ 46.00
วิทยาศาสตร์ 44.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 9,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 18,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 7 เมตร
ยาว 10 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 63 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 1,800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 63 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด