ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430277

รหัส Obec 6 หลัก

21

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010144

รหัส SMIS 8 หลัก

154

จำนวนนักเรียน

1035430277

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 13 18 1
อนุบาล 2 9 9 18 1
รวม อนุบาล 14 22 36 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 10 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 10 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 10 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 5 15 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 45 47 92 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 3 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 0 5 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 6 9 1
รวมทั้งหมด 17 9 26 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 76 78 154 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านดงจงอาง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วิทยา กรแก้ว ชาย Wittaya Kornkaew ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ณภัทร จรูญเนตร์ ชาย Napat charoonet ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บังอร แสวงศรี หญิง Bungyon Swangsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นิพนธ์ แถลงการณ์ ชาย Nipon Thalangkarn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริลักษณ์ ประสารศรี หญิง Siriluxs Prasansri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นาวิน ทองที ชาย Nawin Tongtee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เริงชัย ตั้งมั่น ชาย Reingchay tangman ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อารีย์ สมหวัง หญิง Aree Somwong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จารึก พวงราช ชาย Charuk Phuangrach ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศุภนิจ ประสวนศรี หญิง Supanit prasuansri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วาณี สมวงศ์ หญิง Wanee Somvong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ชญานิศ นิลกิจ หญิง Chayanit Ninkit ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อารียา ชิดตะคุ หญิง Areeya Chittakhu ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง คำแดง แถลงการณ์ หญิง Kamdang Thalanggran ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พัชรินทร์ อินธิรัตน์ หญิง Patcharin Aintirat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ยุทธพล ชาทอง ชาย ํYutthaphon Chathong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชรินทร์ทิพย์ เพ็ญเนตร หญิง Sharinthip Pennet ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จริยา หนันทิสิงห์ หญิง ๋Jariya Nantising ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นงลักษณ์ พงษ์แสน หญิง Nongluk Pongsan ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว วิลาสินี คันธะมาลย์ หญิง wilasinee kunthamal ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญ์นรี นาแมงรัก หญิง Tannaree Namangrok ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.32
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 55.45
ภาษาอังกฤษ 36.82
คณิตศาสตร์ 45.00
วิทยาศาสตร์ 44.50
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.48
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.00
ภาษาอังกฤษ 34.33
คณิตศาสตร์ 51.67
วิทยาศาสตร์ 41.77
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 35.18
ภาษาอังกฤษ 34.17
คณิตศาสตร์ 35.56
วิทยาศาสตร์ 30.61
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.25
ภาษาอังกฤษ 34.17
คณิตศาสตร์ 35.83
วิทยาศาสตร์ 34.08

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.75
ภาษาอังกฤษ 23.00
คณิตศาสตร์ 17.00
วิทยาศาสตร์ 31.75
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.09
ภาษาอังกฤษ 31.82
คณิตศาสตร์ 21.45
วิทยาศาสตร์ 26.86

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านดงจงอาง
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 60 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงจงอาง
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงจงอาง
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 15 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงจงอาง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงจงอาง
ลำดับที่ 5
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 66 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงจงอาง
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงจงอาง
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 128,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 20 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงจงอาง
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงจงอาง
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 2,015,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงจงอาง
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,803,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 43 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงจงอาง
ลำดับที่ 11
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 50 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงจงอาง
ลำดับที่ 12
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2480
งบประมาณ 1,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 50 เมตร
ยาว 80 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงจงอาง
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงจงอาง
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านดงจงอาง

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านดงจงอาง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด