ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430276

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010143

รหัส SMIS 8 หลัก

59

จำนวนนักเรียน

1035430276

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 3 6 1
อนุบาล 2 2 4 6 1
รวม อนุบาล 5 7 12 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 5 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 6 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 5 10 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 21 26 47 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 26 33 59 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านยางเครือ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อุทัย ทองลุม ชาย UTAI THONGLUM ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เกรียงเดช แสวงสาย ชาย Griengdech Sawangsai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัมพร กำจัดภัย หญิง Amporn Kumjudpai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บรรเจิด สัสสี ชาย Banjoed Satsee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พรชัย ศรีสร้อย ชาย pornchai sreesoi ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมปอง สีงาม หญิง Sompong Singarm ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.61
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.11
ภาษาอังกฤษ 38.06
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 31.06
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.40
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.75
ภาษาอังกฤษ 34.00
คณิตศาสตร์ 39.50
วิทยาศาสตร์ 41.90
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.41
ภาษาอังกฤษ 34.29
คณิตศาสตร์ 28.57
วิทยาศาสตร์ 41.29
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.60
ภาษาอังกฤษ 27.31
คณิตศาสตร์ 26.92
วิทยาศาสตร์ 35.42

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านยางเครือ
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 18 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 18 หน่วย
ความจุ 18 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านยางเครือ
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านยางเครือ
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านยางเครือ
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านยางเครือ
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 20 เมตร
ยาว 40 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านยางเครือ
ลำดับที่ 6
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านยางเครือ
ลำดับที่ 7
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 40 เมตร
ยาว 80 เมตร
ลึก 3 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านยางเครือ
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านยางเครือ
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 24 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านยางเครือ
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 1,197,999.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 36 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านยางเครือ
ลำดับที่ 11
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วลวดหนาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านยางเครือ
ลำดับที่ 12
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 7,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 40 เมตร
ยาว 80 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านยางเครือ
ลำดับที่ 13
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านยางเครือ
ลำดับที่ 14
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านยางเครือ
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 550,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านยางเครือ
ลำดับที่ 16
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 98,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 60 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านยางเครือ

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านยางเครือ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด