ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430234

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010142

รหัส SMIS 8 หลัก

28

จำนวนนักเรียน

1035430234

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 0 2 1
อนุบาล 2 1 2 3 1
รวม อนุบาล 3 2 5 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 3 5 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 11 12 23 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 14 14 28 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านดงยาง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย พูลสวัสดิ์ ศรีวะสุทธิ์ ชาย Poonsawat Sriwasud ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุพจน์ สมเพ็ง ชาย SUPOT SOMPENG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไชยณรงค์ พงศ์สุวรรณ ชาย CHAINARONG PHONGSUWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นราพร พงศ์สุวรรณ หญิง NARAPORN PHONGSUWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ดนุพล ปามุทา ชาย danupon pamuta เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศันสนีย์ ศรีเสน หญิง SUNSANEE SRISEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย คำสอน เหล็กกกล้า ชาย Kumson Lekkla ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ธรรมนูญ จันทรสาร ชาย TUMMANOON JANSAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จุฬาทิพย์ สุวรรณโอฬาร หญิง JULATIP SUWAN-NA-O-LAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ไพโรจน์ สายสุด ชาย Phairoj Saisud ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประพันธ์ เพลินสมบัติ ชาย PRAPAN PURNSOMBUT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.79
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.43
ภาษาอังกฤษ 37.50
คณิตศาสตร์ 40.71
วิทยาศาสตร์ 36.14
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.96
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.75
ภาษาอังกฤษ 38.33
คณิตศาสตร์ 63.33
วิทยาศาสตร์ 52.92
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.50
ภาษาอังกฤษ 40.00
คณิตศาสตร์ 50.00
วิทยาศาสตร์ 39.75
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.60
ภาษาอังกฤษ 41.00
คณิตศาสตร์ 38.00
วิทยาศาสตร์ 32.50

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 30.00
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 36.00
ภาษาอังกฤษ 26.00
คณิตศาสตร์ 28.80
วิทยาศาสตร์ 36.00
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.00
ภาษาอังกฤษ 32.67
คณิตศาสตร์ 33.33
วิทยาศาสตร์ 34.67
3 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.67
ภาษาอังกฤษ 18.67
คณิตศาสตร์ 20.00
วิทยาศาสตร์ 29.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านดงยาง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 580,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงยาง
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 16 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงยาง
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 45,450.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงยาง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 210,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงยาง
ลำดับที่ 5
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 1000 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงยาง
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงยาง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงยาง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 1,794,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงยาง
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 376,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงยาง
ลำดับที่ 10
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 1,150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงยาง
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านดงยาง

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านดงยาง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด