ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430233

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010141

รหัส SMIS 8 หลัก

32

จำนวนนักเรียน

1035430233

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 0 0 0
รวม อนุบาล 0 0 0 0
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 0 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 0 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 1 9 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 25 7 32 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 25 7 32 6

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านบากเรือ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ประกาศ สารทอง ชาย prakat santhong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ศุภกาญจน์ เลิศแล้ว ชาย Supakarn Lertleaw ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัติกาล โรมพันธ์ หญิง rattikan rompan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พรรณี สมเพาะ หญิง pannee sompow ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง บุญตาม ใจงาม หญิง boontam jaikham ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อนุสรณ์ พวงศรี ชาย anuson pungsi ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กนกอร กองสินแก้ว หญิง kanokon kongsinkaew เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริพร สอนเรือน หญิง siriporn sonrean ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.75
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.00
ภาษาอังกฤษ 33.13
คณิตศาสตร์ 32.50
วิทยาศาสตร์ 42.38
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.25
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.25
ภาษาอังกฤษ 48.75
คณิตศาสตร์ 25.00
วิทยาศาสตร์ 43.00
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.42
ภาษาอังกฤษ 33.41
คณิตศาสตร์ 31.36
วิทยาศาสตร์ 29.73
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.22
ภาษาอังกฤษ 26.88
คณิตศาสตร์ 27.50
วิทยาศาสตร์ 35.44

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านบากเรือ
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 119,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบากเรือ
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบากเรือ
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 25353
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบากเรือ
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.101/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 995,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบากเรือ
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 299,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบากเรือ
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบากเรือ
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบากเรือ
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบากเรือ
ลำดับที่ 9
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 160 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบากเรือ
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 130,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบากเรือ
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านบากเรือ

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านบากเรือ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด