ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430231

รหัส Obec 6 หลัก

5

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010139

รหัส SMIS 8 หลัก

70

จำนวนนักเรียน

1035430231

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 1 6 1
อนุบาล 2 7 4 11 1
รวม อนุบาล 12 5 17 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 4 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 6 12 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 27 26 53 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 39 31 70 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ธีระวุฒิ ลาภเย็น ชาย teerawut lapyen ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นัฐชาพร บุญพจน์ หญิง natchaporn boonphot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุพิศ ลาภเย็น หญิง Suphit Lapyen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา หลอดคำ หญิง Sukanya Lotkham อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ศิริพร โพนทัน หญิง Siripron Phontun เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.12
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.69
ภาษาอังกฤษ 40.77
คณิตศาสตร์ 52.69
วิทยาศาสตร์ 46.35
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 62.97
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.94
ภาษาอังกฤษ 40.94
คณิตศาสตร์ 45.00
วิทยาศาสตร์ 50.44
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 35.11
ภาษาอังกฤษ 28.41
คณิตศาสตร์ 26.82
วิทยาศาสตร์ 30.50
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.83
ภาษาอังกฤษ 31.67
คณิตศาสตร์ 37.78
วิทยาศาสตร์ 41.72

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
ลำดับที่ 1
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 26,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 2 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 12,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.101/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
ลำดับที่ 6
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 300 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 55,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.101/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนบ้านดอนผึ้ง

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนบ้านดอนผึ้ง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด