ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430230

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010138

รหัส SMIS 8 หลัก

24

จำนวนนักเรียน

1035430230

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1 0 1 1
อนุบาล 2 3 1 4 1
รวม อนุบาล 4 1 5 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 2 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 1 4 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 8 11 19 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 12 12 24 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านท่าช้าง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ยุทธศักดิ์ ถนอมบุญ ชาย Yuthasak Thanomboon ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมศรี ลูกอินทร์ หญิง Somsri Lookin ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุทน สมสาย ชาย SUTHON SOMSAY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิสุทธ ลูกอินทร์ ชาย VISUT LOOKIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรสา ศรีสุข หญิง Orasa Srisuk ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว สุกัญญา แรงโสม หญิง Sukanya Raengsom ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณิศา โกสีลา หญิง Wannisa Koseela ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.83
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.00
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 33.33
วิทยาศาสตร์ 44.50
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.96
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 55.00
ภาษาอังกฤษ 43.21
คณิตศาสตร์ 47.14
วิทยาศาสตร์ 52.86
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.19
ภาษาอังกฤษ 31.25
คณิตศาสตร์ 33.75
วิทยาศาสตร์ 34.25
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.50
ภาษาอังกฤษ 38.75
คณิตศาสตร์ 56.25
วิทยาศาสตร์ 43.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 18,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 63,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2509
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 9 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 22,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 8,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าช้าง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 14 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านท่าช้าง

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านท่าช้าง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด