ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430273

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010135

รหัส SMIS 8 หลัก

116

จำนวนนักเรียน

1035430273

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 7 12 1
อนุบาล 2 7 4 11 1
รวม อนุบาล 12 11 23 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 8 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 8 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 8 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 11 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 12 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 6 13 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 40 53 93 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 52 64 116 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเลียบ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว สุธัญญา จันทร์สมัคร หญิง sutanya jansamak ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สนิท เพ็งธรรม ชาย sanit pengtam ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เรืองอุไร แสนสุด หญิง RUANGURAI SANSUD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นฤข์มนต์ ศรีสร้อย หญิง Narumon Srisoi ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ฉวีวรรณ มูลมณี หญิง Chaveewan Monmanee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จันทร์เพ็ญ ทองนาค หญิง Janpen Thongnak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิสมัย เจียงคง หญิง Pitsamai Jeagkong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธีระพล พงษ์รัตน์ ชาย theerapol phongrat นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย นพดล ภัยแคล้ว ชาย ืีnuppadon paykeaw ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญช่วย ภัยแคล้ว หญิง boonchow paykeaw ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.63
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.50
ภาษาอังกฤษ 38.13
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 38.75
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.95
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 56.18
ภาษาอังกฤษ 43.68
คณิตศาสตร์ 53.42
วิทยาศาสตร์ 54.82
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.18
ภาษาอังกฤษ 26.00
คณิตศาสตร์ 29.00
วิทยาศาสตร์ 34.20
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.13
ภาษาอังกฤษ 29.21
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 37.68

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านเลียบ
ลำดับที่ 1
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 7 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเลียบ
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 12,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเลียบ
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเลียบ
ลำดับที่ 4
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 500 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเลียบ
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 12,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเลียบ
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 170,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเลียบ
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเลียบ
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 74,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเลียบ
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 420,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเลียบ

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเลียบ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด