ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430256

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010133

รหัส SMIS 8 หลัก

88

จำนวนนักเรียน

1035430256

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 7 10 1
อนุบาล 2 3 4 7 1
รวม อนุบาล 6 11 17 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 1 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 9 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 5 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 7 15 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 39 32 71 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 45 43 88 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านพลไว

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อำนาจ ทองดีเลิศ ชาย Amnat Tongdeelerst ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ธัญญ์วรัตน์ มหาชนะวงษ์ หญิง Tannwarat Mahachanawong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัตนาพร นันทจักร์ หญิง Rattanaporn Nantachak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บังอร ศิริบุตร หญิง Bang-orn Silibut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประมวล ศรีมะเรือง หญิง Pramual Srimarueng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วุฒิพงษ์ สาระวัน ชาย wuttipong sarawan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สันติ วงษ์คำชัย ชาย Santi Wongkhamchai นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.41
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.82
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 38.64
วิทยาศาสตร์ 41.41
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.25
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.00
ภาษาอังกฤษ 34.00
คณิตศาสตร์ 42.67
วิทยาศาสตร์ 37.00
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.43
ภาษาอังกฤษ 34.64
คณิตศาสตร์ 41.07
วิทยาศาสตร์ 38.18
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.43
ภาษาอังกฤษ 24.83
คณิตศาสตร์ 31.00
วิทยาศาสตร์ 35.77

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านพลไว
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,345,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 45 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านพลไว
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 8,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 22 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านพลไว
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 130,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 45 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านพลไว
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 50,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านพลไว
ลำดับที่ 5
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 18 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านพลไว

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านพลไว

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด