ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430255

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010132

รหัส SMIS 8 หลัก

143

จำนวนนักเรียน

1035430255

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 5 10 1
อนุบาล 2 3 6 9 1
รวม อนุบาล 8 11 19 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 14 9 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 10 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 6 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 5 16 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 44 44 88 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 6 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 8 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 6 9 1
รวมทั้งหมด 16 20 36 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 68 75 143 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย นายไมตรี หายเคราห์ ชาย mitree haykaor ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มัณฑนา กันหาวรรค หญิง Montana Gunhawuak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ณัฐกัญญา ชวีวัฒน์ หญิง Nattakanya Chaweewat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธีระวัชร ศรีมะเรือง ชาย Teerawat Srimaruang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ยุวิชุดา มุลคุตร หญิง Yuwichuda Jariyawittayapong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมใจ ทองดี ชาย Somjai Thongdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรณทิพย์ แสนสวาสดิ์ หญิง Phanthip Saensawat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ถวัลย์ นาเวียง ชาย THAVAT NAVIENG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อุลัยวรรณ ศรีไสย หญิง Ulaiwan Cheeshi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง อรุณลักษณ์ พูนทรัพย์ หญิง Arunluk Poonsub ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อัมพวรรณ คำสี หญิง Armpavan Kumsee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุนิสา ควรรู้ดี หญิง sunisa khuanroodee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ปราโมทย์ คุ้มบุญ ชาย Pramoet Khoomboon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เรืองนคร บุญยัง ชาย Ruangnakorn bunyang ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ศิริลักษณ์ แผ่นศิลา หญิง Sirilak Phaensila ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุพิตรา ซ่อนบุญ หญิง Supitra Chonboon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อภัสรา รู้คุณ หญิง Aphatsara Rookhun ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพร ทองมูล หญิง supaporn thongmoon อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.09
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.27
ภาษาอังกฤษ 27.73
คณิตศาสตร์ 31.82
วิทยาศาสตร์ 43.91
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.06
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.44
ภาษาอังกฤษ 28.06
คณิตศาสตร์ 28.33
วิทยาศาสตร์ 42.11
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.31
ภาษาอังกฤษ 28.65
คณิตศาสตร์ 40.38
วิทยาศาสตร์ 37.69
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.20
ภาษาอังกฤษ 32.97
คณิตศาสตร์ 26.88
วิทยาศาสตร์ 40.50

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.80
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 50.80
ภาษาอังกฤษ 29.60
คณิตศาสตร์ 29.60
วิทยาศาสตร์ 46.40
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.00
ภาษาอังกฤษ 28.00
คณิตศาสตร์ 22.29
วิทยาศาสตร์ 26.00
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.43
ภาษาอังกฤษ 27.14
คณิตศาสตร์ 36.57
วิทยาศาสตร์ 42.57
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.71
ภาษาอังกฤษ 30.57
คณิตศาสตร์ 17.71
วิทยาศาสตร์ 28.71

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ชุมชนบ้านสำโรง
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 90 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนบ้านสำโรง
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนบ้านสำโรง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 3,400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนบ้านสำโรง
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนบ้านสำโรง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 779,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนบ้านสำโรง
ลำดับที่ 6
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 55,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนบ้านสำโรง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนบ้านสำโรง

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนบ้านสำโรง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด