ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430252

รหัส Obec 6 หลัก

16

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010129

รหัส SMIS 8 หลัก

157

จำนวนนักเรียน

1035430252

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 2 8 1
อนุบาล 2 8 8 16 1
รวม อนุบาล 14 10 24 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 1 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 11 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 7 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 8 13 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 47 43 90 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 1 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 9 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 9 14 1
รวมทั้งหมด 24 19 43 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 85 72 157 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านคุ้ม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย เริงฤทธิ์ เยื่อใย ชาย rerngrit yuayai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว ปภัสรา บุทฤทธิ์ หญิง Papassara Boottarit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เสริม ศิริบุตร ชาย Serm Siribut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วีระยุทธ ดวงศรี ชาย Weerayut Daungsri ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นางสาว นิลุบล วรสาร หญิง Nilubon Worasan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประเสริฐ จุลบุดดี หญิง Prasert Julabuddee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กิ่งกมล บังศรี หญิง Kingkamon bangsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิดา วิเศษสม หญิง Sunida Wisassom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิฬาภรณ์ นามแก้ว หญิง Jiraporn Namkaew ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วิวัฒน์ จิรัญกุล ชาย Wiwat Jirunkul เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิชัย จันทร์แสง ชาย Wichai Junsang ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เฉลิมศรี คุ้มบุญ หญิง Chalermsri khoomboon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พัณณิตา แก้วยนต์ประเสริฐ หญิง phannita Kaeoyonprasert ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ภูวนัย สังฆะพันธ์ ชาย Phuwanai Sangkhaphan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุปราณี นามบุญลือ หญิง Supranee namboonlue ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย คมกฤช คุ้มบุญ ชาย Khomkrit Khumbun นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.28
ภาษาอังกฤษ 36.40
คณิตศาสตร์ 32.60
วิทยาศาสตร์ 43.34
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.55
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.25
ภาษาอังกฤษ 37.25
คณิตศาสตร์ 32.00
วิทยาศาสตร์ 39.95
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.87
ภาษาอังกฤษ 32.14
คณิตศาสตร์ 31.07
วิทยาศาสตร์ 39.14
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.58
ภาษาอังกฤษ 30.24
คณิตศาสตร์ 29.52
วิทยาศาสตร์ 34.40

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.50
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 67.00
ภาษาอังกฤษ 28.30
คณิตศาสตร์ 26.12
วิทยาศาสตร์ 53.30
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 66.89
ภาษาอังกฤษ 33.00
คณิตศาสตร์ 43.56
วิทยาศาสตร์ 50.78
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.29
ภาษาอังกฤษ 27.17
คณิตศาสตร์ 33.50
วิทยาศาสตร์ 42.75
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.25
ภาษาอังกฤษ 26.63
คณิตศาสตร์ 24.75
วิทยาศาสตร์ 34.72

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านคุ้ม
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 3,920,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคุ้ม
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 28,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านคุ้ม
ลำดับที่ 3
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 230,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 18 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคุ้ม
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 1,030,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคุ้ม
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 390,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคุ้ม
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านคุ้ม
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 20 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านคุ้ม
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านคุ้ม
ลำดับที่ 9
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 550,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 555 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคุ้ม
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 28,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านคุ้ม
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 45,450.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านคุ้ม
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 130,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านคุ้ม

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านคุ้ม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด