ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430159

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010127

รหัส SMIS 8 หลัก

54

จำนวนนักเรียน

1035430159

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 7 9 1
อนุบาล 2 3 2 5 1
รวม อนุบาล 5 9 14 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 5 9 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 22 18 40 5
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 27 27 54 7

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สมศักดิ์ ทองทา ชาย SOMSAK THONGTA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุญชู คงดี ชาย ฺBoonchoo Kongdee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จันทร์เพ็ญ เสียงใส หญิง Junpen Siangsai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุปราณี พิมพ์ทอง หญิง Supranee Pimthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เสถียร กลิ่นกล้า ชาย Sateail Klinkla อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา แก้วกาศ หญิง Jenjira Kaeokad ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.46
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.00
ภาษาอังกฤษ 37.12
คณิตศาสตร์ 46.54
วิทยาศาสตร์ 43.23
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.84
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.73
ภาษาอังกฤษ 23.41
คณิตศาสตร์ 44.09
วิทยาศาสตร์ 44.09
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.04
ภาษาอังกฤษ 29.23
คณิตศาสตร์ 30.38
วิทยาศาสตร์ 36.00
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.68
ภาษาอังกฤษ 25.50
คณิตศาสตร์ 34.00
วิทยาศาสตร์ 30.50

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 18,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 12,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 16,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 818,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด