ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430150

รหัส Obec 6 หลัก

2

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010125

รหัส SMIS 8 หลัก

9

จำนวนนักเรียน

1035430150

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 0 0 0
รวม อนุบาล 0 0 0 0
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 1 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 0 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 0 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 1 3 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 5 4 9 5
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 5 4 9 5

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านกุดตากล้า

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง สวลี บุญเลียง หญิง Sawalee Boonlieng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประทน ผิวงาม ชาย Praton Pewngam นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.93
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 38.57
ภาษาอังกฤษ 28.93
คณิตศาสตร์ 42.14
วิทยาศาสตร์ 39.36
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 67.13
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.00
ภาษาอังกฤษ 26.25
คณิตศาสตร์ 55.00
วิทยาศาสตร์ 38.75
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.56
ภาษาอังกฤษ 26.25
คณิตศาสตร์ 25.00
วิทยาศาสตร์ 32.50
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.00
ภาษาอังกฤษ 21.67
คณิตศาสตร์ 15.00
วิทยาศาสตร์ 26.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านกุดตากล้า
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 7,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านกุดตากล้า
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านกุดตากล้า
ลำดับที่ 3
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 159,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 7 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านกุดตากล้า
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 7 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านกุดตากล้า
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านกุดตากล้า
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 6,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านกุดตากล้า

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านกุดตากล้า

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด