ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430149

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010124

รหัส SMIS 8 หลัก

70

จำนวนนักเรียน

1035430149

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 3 8 1
อนุบาล 2 7 2 9 1
รวม อนุบาล 12 5 17 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 7 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 0 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 0 5 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 6 10 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 25 28 53 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 37 33 70 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านบุ่งหวาย

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วิคิด อุ่นตา ชาย Vikid Unta ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เพ็ชร ศรีศักดิ์ ชาย Pet Srisak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สง่า อุ่นตา หญิง Sa-nga Unta ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิลาวรรณ์ บุญเดช หญิง Wilavan Boondech ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา กล้าหาญ ชาย Preecha klahan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อริสา จันเหลือง หญิง arisa chunlueng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชนิดา กล้าหาญ หญิง chanida klahan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัสนา จันทร์อ่อน หญิง assana junon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สากล จ้ำหนองโพธิ์ ชาย sakon chamnongpho นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ธนพล คงกระพันธ์ ชาย tanapon kongkrapan ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.09
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.13
ภาษาอังกฤษ 35.94
คณิตศาสตร์ 35.63
วิทยาศาสตร์ 33.81
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.82
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.91
ภาษาอังกฤษ 24.56
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 34.21
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.03
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 34.50
วิทยาศาสตร์ 34.05
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.89
ภาษาอังกฤษ 31.67
คณิตศาสตร์ 28.33
วิทยาศาสตร์ 33.50

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านบุ่งหวาย
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 389,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบุ่งหวาย
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 370,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบุ่งหวาย
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบุ่งหวาย
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบุ่งหวาย
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 7,850.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านบุ่งหวาย
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ 401
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 24,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบุ่งหวาย
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 116,639.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบุ่งหวาย
ลำดับที่ 8
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 218,869.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 280 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบุ่งหวาย
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบุ่งหวาย
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบุ่งหวาย
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านบุ่งหวาย

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านบุ่งหวาย

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด