ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430148

รหัส Obec 6 หลัก

15

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010123

รหัส SMIS 8 หลัก

124

จำนวนนักเรียน

1035430148

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 5 7 1
อนุบาล 2 7 1 8 1
รวม อนุบาล 9 6 15 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 6 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 9 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 10 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 4 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 32 38 70 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 3 8 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 7 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 8 15 1
รวมทั้งหมด 21 18 39 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 62 62 124 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านสงเปือย

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อุทาน สิงห์ครุธ ชาย Utarn Singkrut ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุเทพ ศิริสุวรรณ ชาย SUTHEP SIRISUWAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย จตุรภุช เวียงสมุทร ชาย Jaturaput Weingsamut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีระวิทย์ กลมเกลียว ชาย Terawit Komkeal ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นครินทร์ ศรีเนตร หญิง ์์Nakharin Srinet ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิราพรรณ ผองขำ หญิง jirapan phongkham ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุวรรณคำ ยุบล หญิง suwannakam ubol ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทัศนีย์ เข็มทอง หญิง tusanee kamthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พิสมัย จักรไชย หญิง pisamai jakchai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ขนิษฐา พิจารณ์ หญิง khanittha pijan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กัลยา ผารัตน์ หญิง kanlada pharat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ปราถนา ธิมาชัย หญิง prattana thimachai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง งามตา รุ่งเรือง หญิง Ngmta Rungrueang ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เวชยันต์ พุดตาลดง ชาย Vatchayan Phudtandong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิลดา ธุระกิจ หญิง Jelada Turakit เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.71
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.42
ภาษาอังกฤษ 34.79
คณิตศาสตร์ 32.71
วิทยาศาสตร์ 39.60
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.20
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.82
ภาษาอังกฤษ 24.09
คณิตศาสตร์ 36.82
วิทยาศาสตร์ 33.68
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.48
ภาษาอังกฤษ 29.32
คณิตศาสตร์ 32.73
วิทยาศาสตร์ 38.14
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.87
ภาษาอังกฤษ 24.67
คณิตศาสตร์ 27.67
วิทยาศาสตร์ 34.87

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.48
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 35.71
ภาษาอังกฤษ 26.38
คณิตศาสตร์ 23.66
วิทยาศาสตร์ 31.71
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.15
ภาษาอังกฤษ 27.62
คณิตศาสตร์ 19.85
วิทยาศาสตร์ 28.08
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.42
ภาษาอังกฤษ 22.63
คณิตศาสตร์ 22.53
วิทยาศาสตร์ 31.05

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านสงเปือย
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสงเปือย
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสงเปือย
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 380,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 20 เมตร
ยาว 10 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสงเปือย
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านสงเปือย
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสงเปือย
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 128,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 31 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสงเปือย
ลำดับที่ 7
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 335,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสงเปือย
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสงเปือย
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 868,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสงเปือย
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสงเปือย
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสงเปือย
ลำดับที่ 12
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 13,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสงเปือย
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 12,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสงเปือย
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 1,800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสงเปือย
ลำดับที่ 15
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสงเปือย

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสงเปือย

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด