ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430177

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010120

รหัส SMIS 8 หลัก

85

จำนวนนักเรียน

1035430177

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 7 12 1
อนุบาล 2 5 3 8 1
รวม อนุบาล 10 10 20 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 8 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 7 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 8 14 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 28 37 65 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 38 47 85 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย พิสิทธิ์ ไชยช่วย ชาย PISIT CHAICHUAI ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชาญชัย นามพิกุล ชาย CHANCHAI NAMPIKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย รอยรัตน์ พึ่งกิจ ชาย ROYRAT PHUENGKIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย รวี แก่นอาสา ชาย RAVEE KAENASA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริรัตน์ ศรีสะอาด หญิง SIRIRAT SRISAART ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กมลทิพย์ แสงทอง หญิง KAMONTHIP SAENGTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุพาพร ไพศาล หญิง ํYUPAPORN PAISAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุรีย์ภรณ์ ดำขำ หญิง Sureeporn Damkham ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ละคร กิจเกียรติ์ ชาย Lakorn Kitkian นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว รุ่งตะวัน ศิลารักษ์ หญิง Rungtawun Silarak ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.92
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.15
ภาษาอังกฤษ 36.54
คณิตศาสตร์ 35.77
วิทยาศาสตร์ 39.46
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.53
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.94
ภาษาอังกฤษ 23.68
คณิตศาสตร์ 29.41
วิทยาศาสตร์ 41.00
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.15
ภาษาอังกฤษ 30.68
คณิตศาสตร์ 44.55
วิทยาศาสตร์ 45.41
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.07
ภาษาอังกฤษ 33.50
คณิตศาสตร์ 39.33
วิทยาศาสตร์ 41.97

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านเหล่าฝ้าย
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 172,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเหล่าฝ้าย
ลำดับที่ 2
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 160,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 110 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเหล่าฝ้าย
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 28,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเหล่าฝ้าย
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 80,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเหล่าฝ้าย
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเหล่าฝ้าย
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 163,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเหล่าฝ้าย
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 32,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 18 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเหล่าฝ้าย
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 8 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเหล่าฝ้าย
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 278,888.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเหล่าฝ้าย
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 1,312,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเหล่าฝ้าย
ลำดับที่ 11
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 850,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 350 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเหล่าฝ้าย
ลำดับที่ 12
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเหล่าฝ้าย
ลำดับที่ 13
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 906,912.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 9 เมตร
ยาว 27 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเหล่าฝ้าย
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเหล่าฝ้าย

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเหล่าฝ้าย

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด