ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430175

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010118

รหัส SMIS 8 หลัก

63

จำนวนนักเรียน

1035430175

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 1 7 1
อนุบาล 2 0 1 1 1
รวม อนุบาล 6 2 8 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 5 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 5 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 2 9 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 31 24 55 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 37 26 63 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย พิเชษฐ์ชัย แก้วคำชาติ ชาย PICHETCHAI KAEOKHAMCHART ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ประพิมพร ศรศิลป์ หญิง PRAPIMPORN SONSIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย รังษี เหล็กกล้า ชาย RANGSEE LEKKLA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุษราคัม มาลัย หญิง BUSARACUM MALAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมัย อินทำนุ ชาย SAMAI INTAMNU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อรดี นามพิกุล หญิง ORADEE NARMPIKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อนุษบา เสริมชื่อ หญิง ANUTSABA SREOMCHUE เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนุษบา เสริมชื่อ หญิง ANUTSABA SREOMCHUE เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตรา บุบผาสังข์ หญิง Jitra bubphasung ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.69
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.31
ภาษาอังกฤษ 45.58
คณิตศาสตร์ 51.54
วิทยาศาสตร์ 43.88
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.55
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.77
ภาษาอังกฤษ 32.27
คณิตศาสตร์ 47.73
วิทยาศาสตร์ 38.68
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.92
ภาษาอังกฤษ 35.17
คณิตศาสตร์ 38.67
วิทยาศาสตร์ 42.10
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.08
ภาษาอังกฤษ 31.15
คณิตศาสตร์ 26.15
วิทยาศาสตร์ 35.62

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านโนนหนองแฝก
ลำดับที่ 1
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 145,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 32 เมตร
ยาว 100 เมตร
ลึก 2 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโนนหนองแฝก
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 45,450.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโนนหนองแฝก
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโนนหนองแฝก
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโนนหนองแฝก
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโนนหนองแฝก
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 64,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโนนหนองแฝก
ลำดับที่ 7
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 11 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนหนองแฝก
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 220,406.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโนนหนองแฝก
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนหนองแฝก
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโนนหนองแฝก
ลำดับที่ 11
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโนนหนองแฝก
ลำดับที่ 12
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโนนหนองแฝก
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโนนหนองแฝก
ลำดับที่ 14
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโนนหนองแฝก
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 130,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโนนหนองแฝก

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโนนหนองแฝก

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด