ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430174

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010117

รหัส SMIS 8 หลัก

50

จำนวนนักเรียน

1035430174

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 0 3 1
อนุบาล 2 1 4 5 1
รวม อนุบาล 4 4 8 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 2 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 21 21 42 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 25 25 50 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง นงรักษ์ นรทีทาน หญิง Nongrak norateethan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วันชัย สีสอง ชาย Wanchai Seesong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นุชิราภรณ์ บัวเมือง หญิง Nuchiraphorn ฺBuamueang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง แสงระวี แนวบุตร หญิง sangrawee neawboot ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ทองแดง วงษ์ผิเดช ชาย Thongdang wongpidet ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ธนิดา สมวงษ์ หญิง Tanida Somwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อังคณา เพ็ญเนตร หญิง Angkana Pennet ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญดา มิจินดา หญิง Kanda Mijinda ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา โกสีลา หญิง sukanya kosila ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.38
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 53.50
ภาษาอังกฤษ 40.94
คณิตศาสตร์ 41.25
วิทยาศาสตร์ 40.44
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.90
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.50
ภาษาอังกฤษ 26.50
คณิตศาสตร์ 29.00
วิทยาศาสตร์ 38.70
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.80
ภาษาอังกฤษ 22.50
คณิตศาสตร์ 23.75
วิทยาศาสตร์ 32.00
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.75
ภาษาอังกฤษ 28.33
คณิตศาสตร์ 31.67
วิทยาศาสตร์ 36.67

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 78,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 17,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 239,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
ลำดับที่ 8
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 63,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 85 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด