ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430173

รหัส Obec 6 หลัก

4

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010116

รหัส SMIS 8 หลัก

55

จำนวนนักเรียน

1035430173

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 1 5 1
อนุบาล 2 9 1 10 1
รวม อนุบาล 13 2 15 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 4 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 23 17 40 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 36 19 55 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วรศิลป โคตรมนตรี ชาย Warasin Crodmontree ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กนิษศวงศ์ โภคสวัสดิ์ หญิง Kanitsawong Pokasawat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อณัชญา ดวงแสง หญิง Anatchaya Duangsaeng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นจพรรณ ภูมิสะอาด หญิง Najaphan Poomsaard ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.83
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.67
ภาษาอังกฤษ 42.08
คณิตศาสตร์ 64.17
วิทยาศาสตร์ 53.50
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.46
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.58
ภาษาอังกฤษ 28.33
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 42.08
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 35.70
ภาษาอังกฤษ 29.00
คณิตศาสตร์ 26.00
วิทยาศาสตร์ 41.10
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.25
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 39.17
วิทยาศาสตร์ 43.33

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 479,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 376,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 310,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด