ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430171

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010114

รหัส SMIS 8 หลัก

319

จำนวนนักเรียน

1035430171

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 8 14 1
อนุบาล 2 21 12 33 1
รวม อนุบาล 27 20 47 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 20 15 35 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 29 19 48 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 30 22 52 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 30 12 42 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 33 21 54 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 24 17 41 2
รวม ประถมศึกษาปีที่ 166 106 272 12
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 193 126 319 14

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนคำเขื่อนแก้ว

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง รจนา มาลอย หญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย โสรจ สำโรง ชาย Sorot Somrong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว โสภิดา หินทอง หญิง Sopida Hinthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มะลิวัลย์ เชี่ยวชาญ หญิง Maliwan Chaewchan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิไลวรรณ กุลวงษ์ หญิง Wiliawan Kulawong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประดับ ศรีเสน ชาย Pradab Srisen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วาสนา จรรยา หญิง Vasana Chanya ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กนกพร โพธิจักร หญิง Kanokpon Pothijak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ยุทธนา สุขสบาย ชาย Yutthana Suksabai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปภาวดี สานนท์ หญิง Papawadee Sanon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภักดิ์วิภา สมเพ็ง หญิง Pakwipa Sompeng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรรณพิไล โพธิ์ไพร หญิง Panpilai Phoprai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ ลีลาศ ชาย Somsak Leelad ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฏฐพล คำแพง ชาย Natthapol Kumpang ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จารุวรรณณ์ จักรไชย หญิง ๋Jaruwan Jugchai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุปราณี ปัญญาวรรณ หญิง Supranee Panyawon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุษกร วงศ์สุวรรณ หญิง bussagorn phoai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.91
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.55
ภาษาอังกฤษ 40.45
คณิตศาสตร์ 34.55
วิทยาศาสตร์ 40.14
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.54
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.98
ภาษาอังกฤษ 28.81
คณิตศาสตร์ 29.05
วิทยาศาสตร์ 33.83
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.90
ภาษาอังกฤษ 40.43
คณิตศาสตร์ 31.09
วิทยาศาสตร์ 38.09
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.99
ภาษาอังกฤษ 36.93
คณิตศาสตร์ 33.64
วิทยาศาสตร์ 34.23

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน คำเขื่อนแก้ว
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช. 105/29 2 ชั้น 10 ห้อง ล่าง 5 บน 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 4,830,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 10 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน คำเขื่อนแก้ว
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน คำเขื่อนแก้ว
ลำดับที่ 3
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 350 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน คำเขื่อนแก้ว
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.101/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 1,712,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 300 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน คำเขื่อนแก้ว
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 376,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน คำเขื่อนแก้ว
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 988,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ คำเขื่อนแก้ว

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ คำเขื่อนแก้ว

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด