ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430170

รหัส Obec 6 หลัก

40

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010113

รหัส SMIS 8 หลัก

979

จำนวนนักเรียน

1035430170

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 17 15 32 2
อนุบาล 2 20 23 43 2
รวม อนุบาล 37 38 75 4
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 76 77 153 5
ประถมศึกษาปีที่ 2 82 77 159 5
ประถมศึกษาปีที่ 3 76 88 164 5
ประถมศึกษาปีที่ 4 71 59 130 4
ประถมศึกษาปีที่ 5 47 74 121 4
ประถมศึกษาปีที่ 6 90 87 177 5
รวม ประถมศึกษาปีที่ 442 462 904 28
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 479 500 979 32

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย คูณ วงศ์อนันต์ ชาย Koon Wonganunt ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว อรอุมา เขียวอ่อน หญิง Onuma kiawon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรชัย ศรีเสน ชาย Pornchai Srisen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิไล แสงงาม หญิง Wilai Sangngam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จิระพรรณ พึ่งกิจ หญิง ่Jiraphan Pugckig ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประภัสสร ศรีวรมย์ หญิง Prapatsorn Srivarom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มัทนา บุญวิทย์ หญิง Matana Boonvit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พิชัย ศรีโชค ชาย Pichai Srichok ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงนุช แก้วคำชาติ หญิง Nongnoot Keawkhamchat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กุสุมา พันธ์ุศิริ หญิง Kusuma Kajornwit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริพร ตะวงศ์ หญิง siriporn tawong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รมิดา จักรไชย หญิง Ramida Juckchai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นุชนาจ ประจวบสุข หญิง Nutchnat Prajubsuk ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อะฑิฆัมพร ป้องโล่ห์ หญิง Atikhamporn Ponglo ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เด่นศักดิ์ ตุดถินนท์ ชาย Densak Tudteenon ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุพจน์ แสงงาม ชาย Supot Saengngam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประจิตตรา แก้วสาร หญิง p g ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชลธิศ รุ่งเรือง ชาย Chonlathid Rumgruang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พิกุล เป็นมงคล หญิง Pikul Penmongkon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภัทราลี เหรียญทอง หญิง Phattamlee Rianthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สิริกัญญา มงคลคำ หญิง SIRIKUNYA MONGKONKAM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทองพูน ศรีภักดี ชาย TONGPOON SREEPUKDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นุชติยา มาลัย หญิง ืืnuttiya malai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อมรรัตน์ โคตรมนตรี หญิง a k ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา ยิ่งแม่นสม หญิง s g ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ไพลิน สมันศรี หญิง pailin samansri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปณิดา สำเภานนท์ หญิง panida Samphaonon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รชนก ส่องแสง หญิง r k ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นลินี อดกลั้น หญิง nalinee aodklan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภาพร ตุดถีนนท์ หญิง s d ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กมลทิพย์ สายเชื้อ หญิง g s ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา มูลสาร หญิง Suphattra Munsan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วริศรา ฝูงดี หญิง Warissara Phoongdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เรไร กิ่งชา หญิง RERAI KINGCHA ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ์สิรอัยย์ พิทักษ์วงศ์ หญิง Sira-i Pitakwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงษ์ศักดิ์ มาลัย ชาย PONGSAK MALAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประพจน์ แสงงาม ชาย p s ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ภัคชญามญช์ การินทร์ หญิง P G ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา วงศ์อนันต์ หญิง v v ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภารัตน์ รอดคำทุย หญิง Supharat Rodkhamthui ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.40
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 53.07
ภาษาอังกฤษ 60.85
คณิตศาสตร์ 54.33
วิทยาศาสตร์ 46.17
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.31
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.49
ภาษาอังกฤษ 32.27
คณิตศาสตร์ 37.32
วิทยาศาสตร์ 39.94
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.64
ภาษาอังกฤษ 40.57
คณิตศาสตร์ 38.42
วิทยาศาสตร์ 38.49
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.33
ภาษาอังกฤษ 42.02
คณิตศาสตร์ 37.61
วิทยาศาสตร์ 40.02

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 15 เมตร
ยาว 24 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ กึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 480,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 64 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 18 ห้อง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 12,400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 18 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร
ห้องเรียน 11 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 20 เมตร
ยาว 40 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 15 เมตร
ยาว 24 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 816,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 756,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
ลำดับที่ 13
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.302/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 794,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
ลำดับที่ 15
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 15 เมตร
ยาว 24 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
ลำดับที่ 16
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 241,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
ลำดับที่ 17
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 756,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
ลำดับที่ 18
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 374,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
ลำดับที่ 19
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 2,195,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
ลำดับที่ 20
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 64,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
ลำดับที่ 21
ประเภท อาคารเรียน
แบบ กึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 48 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
ลำดับที่ 22
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,473,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
ลำดับที่ 23
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 45,450.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด