ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430167

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010112

รหัส SMIS 8 หลัก

44

จำนวนนักเรียน

1035430167

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 2 4 1
อนุบาล 2 4 5 9 1
รวม อนุบาล 6 7 13 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 0 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 1 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 1 9 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 21 10 31 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 27 17 44 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านโคกป่าจิก

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว สาลินี ชิงชัย หญิง salinee chingchai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งฤดี ทิพโชติ หญิง Rungrudee Tippachot ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จตุพร ดวงศรี หญิง ๋Jatuporn Durngsri ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัธยาภรณ์ สุ่มมาตย์ หญิง Nattayapron Summart ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปิยะ เด่นดวง ชาย Piya Denduang ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ถวิล เวชกามา ชาย Tawin Wetchakama ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงนุช เวชกามา หญิง Nongnuch Wetchakama ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ แก้วพิลึก ชาย ์Nattawut kaeopiluek ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บัวลี สิมลี ชาย Bualee Simlee นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.00
ภาษาอังกฤษ 33.00
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 35.20
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.54
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 34.58
ภาษาอังกฤษ 22.08
คณิตศาสตร์ 32.50
วิทยาศาสตร์ 31.75
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.38
ภาษาอังกฤษ 26.25
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 38.75
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.25
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 55.00
วิทยาศาสตร์ 43.50

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านโคกป่าจิก
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 24 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโคกป่าจิก
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 82,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโคกป่าจิก
ลำดับที่ 3
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 4 เมตร
ยาว 5 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโคกป่าจิก
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 43,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโคกป่าจิก
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโคกป่าจิก
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 7,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 10 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโคกป่าจิก
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 1,640,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโคกป่าจิก
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโคกป่าจิก
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 50 เมตร
ยาว 100 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโคกป่าจิก
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 50,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโคกป่าจิก
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโคกป่าจิก

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโคกป่าจิก

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด