ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430166

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010111

รหัส SMIS 8 หลัก

46

จำนวนนักเรียน

1035430166

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 3 5 1
อนุบาล 2 7 3 10 1
รวม อนุบาล 9 6 15 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 5 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 1 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 3 4 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 15 16 31 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 24 22 46 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านสว่าง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย นิรันดร์ เขียนนอก ชาย NIRUN KHIENNOK ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ถนอมรัตน์ ทองหนุน หญิง tanomrat thongnun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชัชวาล เวชกามา ชาย chatchawan wetchagama ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง หนูเตียง ชำนาญค้า หญิง nutiang chamnankha ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุรัตน์ วงศ์คำจันทร์ หญิง surat wongkhamchan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญเรือน คุณธรรม หญิง boonruan kunnatum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นจพักตร์ ศรีแก้ว หญิง najapak srikaew ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุวัฒน์ สาคร ชาย Suwat Sakon ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.65
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 38.46
ภาษาอังกฤษ 34.62
คณิตศาสตร์ 37.69
วิทยาศาสตร์ 36.08
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.06
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 37.78
ภาษาอังกฤษ 26.94
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 39.22
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.32
ภาษาอังกฤษ 27.14
คณิตศาสตร์ 37.86
วิทยาศาสตร์ 30.57
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.71
ภาษาอังกฤษ 31.25
คณิตศาสตร์ 29.17
วิทยาศาสตร์ 32.71

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านสว่าง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสว่าง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านสว่าง
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 2 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2 หน่วย
ความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสว่าง
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ 401
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 8,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสว่าง
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านสว่าง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 290,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสว่าง
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสว่าง
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้่านพักภารโรง
แบบ สปช.304/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 86,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านสว่าง
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสว่าง
ลำดับที่ 10
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 13,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 33 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสว่าง
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ 401
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 8,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสว่าง

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสว่าง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด