ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430165

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010110

รหัส SMIS 8 หลัก

128

จำนวนนักเรียน

1035430165

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 0 5 5 1
อนุบาล 2 5 12 17 1
รวม อนุบาล 5 17 22 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 4 10 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 37 29 66 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 6 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 9 19 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 6 10 1
รวมทั้งหมด 19 21 40 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 61 67 128 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านคำม่วง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย หมิ่ง ยวนยี ชาย ming yaunyee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นเรศ สรสิงห์ ชาย NARESH SORASINGH ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑาทิพย์ เกษาพันธ์ หญิง Jutatip kasapan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนิตา รวมธรรม หญิง Panita Roumtum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรรณี เครือชาลี หญิง punnee khuarcharlee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลมัย ประสมศรี หญิง lamai prasomsai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงลักษณ์ ฝุ่นทอง หญิง nongluk funthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พวงเพชร ขันเงิน หญิง puongpech kunngen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมคิด สีทอง หญิง somkid seethong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ระเบียบ นามแก้ว หญิง rabiab namkaow ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พนัสชนก มะเสนา หญิง phanatchanok masena ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุญจันทร์ ชำนาญค้า ชาย boonjun chamnanka ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นันทพร จันเหลือง หญิง nantapron janlueng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมศรี เหลาทอง ชาย somsee laotong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ปณัฐฎา สัตรูพ่าย หญิง panatda sastupas ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นฤมล อุปรา หญิง Naruemon Oupara ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญา เนตรสงคราม หญิง sukanya nedsongkham ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.17
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.00
ภาษาอังกฤษ 31.46
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 44.29
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.04
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 32.08
ภาษาอังกฤษ 22.50
คณิตศาสตร์ 26.67
วิทยาศาสตร์ 31.54
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.61
ภาษาอังกฤษ 26.88
คณิตศาสตร์ 26.25
วิทยาศาสตร์ 31.19
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.74
ภาษาอังกฤษ 26.50
คณิตศาสตร์ 24.00
วิทยาศาสตร์ 34.78

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.30
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 49.20
ภาษาอังกฤษ 25.60
คณิตศาสตร์ 24.56
วิทยาศาสตร์ 34.40
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.75
ภาษาอังกฤษ 24.00
คณิตศาสตร์ 24.00
วิทยาศาสตร์ 27.25
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.50
ภาษาอังกฤษ 25.00
คณิตศาสตร์ 25.50
วิทยาศาสตร์ 43.50

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านคำม่วง
ลำดับที่ 1
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคำม่วง
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 7,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคำม่วง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 239,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคำม่วง
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 13,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านคำม่วง
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 8,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านคำม่วง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 1,640,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคำม่วง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคำม่วง
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคำม่วง
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านคำม่วง
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 340,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคำม่วง
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 1,039,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านคำม่วง

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านคำม่วง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด