ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430164

รหัส Obec 6 หลัก

14

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010109

รหัส SMIS 8 หลัก

103

จำนวนนักเรียน

1035430164

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 5 10 1
อนุบาล 2 10 7 17 1
รวม อนุบาล 15 12 27 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 8 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 3 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 3 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 48 28 76 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 63 40 103 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชนย่อวิทยา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ชุมพล ผองขำ ชาย chumpol phongkham ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จรรยพร ศรีเทพ หญิง Junyaporn Sritep ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ละมุล หอมหวล หญิง Lamun homhuan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ไพจิตร กลิ่นแก้วนพรัตน์ หญิง Paichit klinkaewnopprat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง แพรวพรรณ เวชกามา หญิง Prawpun Vachakhama ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทิพสุดา แก้วศิริ หญิง Tipsuda Keawsiri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กุหลาบ ไพรเสนา หญิง Kularb Phraisena ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สรัญญา เตโช หญิง Saranya Techo ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญชู ขอสุข ชาย Boonchu Korsuk นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย อรรควัฒน์ เวชกามา ชาย Akkawat Wechagama ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐเมฆินทร์ เผ่าเพ็ง ชาย Nattamekin powpeng ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปนัดดา เขาทอง หญิง Panatda Khothong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประสงค์ พันภักดี ชาย Prasong punpegdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณนิภา เขาทอง หญิง wannipa Khaothong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.85
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.53
ภาษาอังกฤษ 28.38
คณิตศาสตร์ 31.76
วิทยาศาสตร์ 32.06
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.37
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.41
ภาษาอังกฤษ 23.97
คณิตศาสตร์ 33.82
วิทยาศาสตร์ 35.15
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 35.52
ภาษาอังกฤษ 26.07
คณิตศาสตร์ 28.33
วิทยาศาสตร์ 34.21
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.94
ภาษาอังกฤษ 30.25
คณิตศาสตร์ 27.00
วิทยาศาสตร์ 33.30

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ชุมชนย่อวิทยา
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 64,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 104 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนย่อวิทยา
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 1,619,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนย่อวิทยา
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 59,915.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนย่อวิทยา
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนย่อวิทยา
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนย่อวิทยา
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 435,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนย่อวิทยา
ลำดับที่ 7
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 116 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนย่อวิทยา
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนย่อวิทยา
ลำดับที่ 9
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 54,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 110 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนย่อวิทยา
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนย่อวิทยา
ลำดับที่ 11
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 4 เมตร
ยาว 8 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนย่อวิทยา
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 42,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนย่อวิทยา
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 78,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนย่อวิทยา
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 299,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนย่อวิทยา
ลำดับที่ 15
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 49,161.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ยาว 110 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนย่อวิทยา
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนย่อวิทยา
ลำดับที่ 17
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 12,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนย่อวิทยา
ลำดับที่ 18
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 14 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนย่อวิทยา
ลำดับที่ 19
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนย่อวิทยา
ลำดับที่ 20
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 280,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย : ใช้ประโยชน์อย่างอื่น
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนย่อวิทยา

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนย่อวิทยา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด