ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430181

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010108

รหัส SMIS 8 หลัก

107

จำนวนนักเรียน

1035430181

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 4 12 1
อนุบาล 2 5 9 14 1
รวม อนุบาล 13 13 26 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 8 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 9 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 9 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 2 9 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 47 34 81 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 60 47 107 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านโพนทัน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วิทยา จักรไชย ชาย wittaya jakchai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พรรณผกา ยาวะโนภาส หญิง Panpaka ัyawanopas ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมเกียรติ แก้วศิริ ชาย SOMKIAT KAEWSIRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัศมี รักษาพงษ์ หญิง RUSSAMEE RAKSAPONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พิศมัย บุญอุ้ม หญิง Pissamai Boonaom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นิตยา สำโรง หญิง NITTAYA SAMRONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุจิตรา ทางาม หญิง Suchitra Thangam ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนงค์ลักษณ์ ศรีชาเนตร หญิง Anonglak Srichanet ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุญชู กลักโพธิ์ หญิง Boonchoo KuKpore ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.73
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.69
ภาษาอังกฤษ 27.31
คณิตศาสตร์ 27.31
วิทยาศาสตร์ 32.42
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.53
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 36.56
ภาษาอังกฤษ 26.88
คณิตศาสตร์ 29.38
วิทยาศาสตร์ 39.25
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.35
ภาษาอังกฤษ 28.83
คณิตศาสตร์ 27.33
วิทยาศาสตร์ 34.23
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.13
ภาษาอังกฤษ 33.54
คณิตศาสตร์ 33.33
วิทยาศาสตร์ 34.92

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านโพนทัน
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 75 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโพนทัน
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโพนทัน
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 6,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโพนทัน
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 984,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโพนทัน
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโพนทัน
ลำดับที่ 6
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 80 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโพนทัน
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโพนทัน
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโพนทัน
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโพนทัน
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโพนทัน
ลำดับที่ 11
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 40 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโพนทัน
ลำดับที่ 12
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 3,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโพนทัน
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโพนทัน
ลำดับที่ 14
ประเภท บ้่านพักภารโรง
แบบ สปช.304/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 95,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโพนทัน
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 1,220,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโพนทัน
ลำดับที่ 16
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 320,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโพนทัน

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโพนทัน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด