ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430199

รหัส Obec 6 หลัก

12

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010105

รหัส SMIS 8 หลัก

67

จำนวนนักเรียน

1035430199

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 1 4 1
อนุบาล 2 4 4 8 1
รวม อนุบาล 7 5 12 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 0 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 9 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 3 5 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 15 20 35 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 7 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 1 3 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 3 6 1
รวมทั้งหมด 9 11 20 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 31 36 67 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ณัฏฐิณี สมสอาด หญิง Mrs.Nattinee somsaead ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว คำวัง หินทอง หญิง KHAMWANG HINTHONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง พรทิพย์ เยาวบุตร หญิง Pornthip Yaowabut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เกษมศักดิ์ สานนท์ ชาย KASEMSAK SANON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ แสงทอง ชาย Narong Sangthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ประณมพร บุญสุข หญิง Pranomporn Boonsook ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิริวรรณ มงคลนำ หญิง Siriwan Moongkolnum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุบรรณ์ จวงพลงาม หญิง Suban Juengphonngam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นงค์ลักษณ์ ดวงศรี หญิง Nongluk Duangsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประจักษ์ จันชารี ชาย Prajuk Juncharee นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย นเรศ พิลาภ ชาย Nared Philap ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุริยา นาเวียง ชาย Suriya naviang เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.43
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 56.57
ภาษาอังกฤษ 32.14
คณิตศาสตร์ 50.00
วิทยาศาสตร์ 45.43
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.75
ภาษาอังกฤษ 34.17
คณิตศาสตร์ 48.33
วิทยาศาสตร์ 44.00
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.94
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 41.25
วิทยาศาสตร์ 47.00
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.30
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 34.00
วิทยาศาสตร์ 30.30

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.92
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 45.67
ภาษาอังกฤษ 22.67
คณิตศาสตร์ 25.20
วิทยาศาสตร์ 31.17
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.86
ภาษาอังกฤษ 30.27
คณิตศาสตร์ 22.18
วิทยาศาสตร์ 30.00
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.29
ภาษาอังกฤษ 23.43
คณิตศาสตร์ 28.86
วิทยาศาสตร์ 31.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านนาคำปักแฮด
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาคำปักแฮด
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาคำปักแฮด
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 376,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาคำปักแฮด
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 370,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 31 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาคำปักแฮด
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาคำปักแฮด
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาคำปักแฮด
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาคำปักแฮด
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาคำปักแฮด
ลำดับที่ 9
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาคำปักแฮด
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาคำปักแฮด
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาคำปักแฮด
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.101/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 1,720,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 6 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาคำปักแฮด
ลำดับที่ 13
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 115,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาคำปักแฮด
ลำดับที่ 14
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาคำปักแฮด
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 59,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาคำปักแฮด

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาคำปักแฮด

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด