ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430191

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010102

รหัส SMIS 8 หลัก

57

จำนวนนักเรียน

1035430191

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 4 6 1
อนุบาล 2 2 2 4 1
รวม อนุบาล 4 6 10 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 8 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 5 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 20 27 47 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 24 33 57 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหัวขัว

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สมเกียรติ ประการแก้ว ชาย Sonkiat Prakankaew ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มยุรี สุขส่ง หญิง Mayuree Suksong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ใบ ข่าวกระโทก ชาย Bai Khaykatok ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พนา ทองเจียว ชาย Pana Thongjey ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิทยา กระบวนศรี ชาย Wittaya Krabuansri ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิภัทรา เสนสนาม หญิง Pitatra Sensanam อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง ศุภรัตน์ บรรมณี หญิง Suparat Banmanee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 65.21
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.83
ภาษาอังกฤษ 36.04
คณิตศาสตร์ 52.08
วิทยาศาสตร์ 47.21
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.60
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.00
ภาษาอังกฤษ 29.00
คณิตศาสตร์ 41.00
วิทยาศาสตร์ 37.20
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.13
ภาษาอังกฤษ 21.25
คณิตศาสตร์ 37.50
วิทยาศาสตร์ 38.25
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.82
ภาษาอังกฤษ 30.71
คณิตศาสตร์ 34.29
วิทยาศาสตร์ 33.43

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหัวขัว
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 74,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 80 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหัวขัว
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหัวขัว
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 870,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหัวขัว
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 15 เมตร
ยาว 20 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหัวขัว
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 172,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหัวขัว
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 2000 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหัวขัว
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหัวขัว
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหัวขัว

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหัวขัว

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด