ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430190

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010101

รหัส SMIS 8 หลัก

57

จำนวนนักเรียน

1035430190

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1 3 4 1
อนุบาล 2 6 4 10 1
รวม อนุบาล 7 7 14 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 4 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 3 7 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 21 22 43 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 28 29 57 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านปลาอีด

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ประเวศ สานนท์ ชาย Praweat Sanon ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไพบูลย์ วงศ์อนันต์ ชาย PAIBOOL WONGANUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุไรภรณ์ แสงทอง หญิง URAIPORN SANGTONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กุหลาบ เจริญวัย หญิง KULARP CHAROENWAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กิ่งกาญจน์ ชูแก้ว หญิง KINGKARN CHOOKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อนุรักษ์ รวมธรรม ชาย Anurak ruamtam อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ธนวัฒน์ แก้ววิชัย ชาย Thanawat Kaowichai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สันติ ประการแก้ว ชาย Santi Prakankao ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาภรณ์ กลมเกลี้ยง หญิง Rattanaporn Klomkleang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.71
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.33
ภาษาอังกฤษ 30.42
คณิตศาสตร์ 52.50
วิทยาศาสตร์ 48.38
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.83
ภาษาอังกฤษ 25.00
คณิตศาสตร์ 45.00
วิทยาศาสตร์ 50.42
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.44
ภาษาอังกฤษ 33.89
คณิตศาสตร์ 41.67
วิทยาศาสตร์ 47.67
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.55
ภาษาอังกฤษ 36.00
คณิตศาสตร์ 41.00
วิทยาศาสตร์ 41.60

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านปลาอีด
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านปลาอีด
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านปลาอีด
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 1,530,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 63 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านปลาอีด
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 159,775.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านปลาอีด

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านปลาอีด

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด