ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430188

รหัส Obec 6 หลัก

12

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010099

รหัส SMIS 8 หลัก

95

จำนวนนักเรียน

1035430188

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 9 12 1
อนุบาล 2 4 7 11 1
รวม อนุบาล 7 16 23 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 0 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 3 3 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 26 19 45 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 2 5 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 9 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 3 6 1
รวมทั้งหมด 13 14 27 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 46 49 95 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อมร แสนสุด ชาย Amon Sunsud ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จุไรรัตน์ บุ้งทอง หญิง JURAIRAT BOONGTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุพิน ไชยงาม หญิง YUPIN CHAINGAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิทยากร ศรีบุญวงษ์ ชาย WITTAYAGORN SRIBOONWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อาพัชนี รวมธรรม หญิง APATCHANEE RUAMTHAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นภาภรณ์ กกฝ้าย หญิง NAPAPORN KOKFAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อภิชาติ รวมธรรม ชาย APICHART RUAMTAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กันยารัตน์ สนวา หญิง Gunyarut Sonwa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นุตประวีณ์ พงษ์สะพัง หญิง nutprawee pongsapang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จิรเดช ศิริโสม ชาย Jiradech Sirisom ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อโณทัย กอแก้ว หญิง Anothai Korkaew ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ยุพารัตน์ ดลศรี หญิง Yuparat Donsrt ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.83
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 37.73
ภาษาอังกฤษ 30.50
คณิตศาสตร์ 32.00
วิทยาศาสตร์ 34.60
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 29.00
ภาษาอังกฤษ 26.00
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 39.50
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.08
ภาษาอังกฤษ 22.22
คณิตศาสตร์ 26.67
วิทยาศาสตร์ 31.39
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.52
ภาษาอังกฤษ 31.54
คณิตศาสตร์ 27.69
วิทยาศาสตร์ 36.27

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.17
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 38.67
ภาษาอังกฤษ 31.67
คณิตศาสตร์ 20.27
วิทยาศาสตร์ 28.33
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.43
ภาษาอังกฤษ 26.86
คณิตศาสตร์ 18.00
วิทยาศาสตร์ 30.43
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.91
ภาษาอังกฤษ 23.27
คณิตศาสตร์ 26.18
วิทยาศาสตร์ 33.64
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.50
ภาษาอังกฤษ 27.00
คณิตศาสตร์ 18.00
วิทยาศาสตร์ 17.75

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านนาหลู่เหล่าตอง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาหลู่เหล่าตอง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 866,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 63 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาหลู่เหล่าตอง
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาหลู่เหล่าตอง
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 12,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาหลู่เหล่าตอง
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 34,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านนาหลู่เหล่าตอง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 1,234,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 45 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาหลู่เหล่าตอง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาหลู่เหล่าตอง
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาหลู่เหล่าตอง
ลำดับที่ 9
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 900,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาหลู่เหล่าตอง
ลำดับที่ 10
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 34,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านนาหลู่เหล่าตอง
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาหลู่เหล่าตอง
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาหลู่เหล่าตอง
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 427,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาหลู่เหล่าตอง
ลำดับที่ 14
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาหลู่เหล่าตอง
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาหลู่เหล่าตอง

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาหลู่เหล่าตอง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด