ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430187

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010098

รหัส SMIS 8 หลัก

72

จำนวนนักเรียน

1035430187

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 6 10 1
อนุบาล 2 2 3 5 1
รวม อนุบาล 6 9 15 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 2 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 3 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 2 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 39 18 57 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 45 27 72 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วิชาญ สมยา ชาย wicharn somya ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุวภา สมยา หญิง SUWAPA SOMYA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง คำพูล วงค์อนันต์ หญิง KUMPOON WONGANUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญเสถียร สุตคาน หญิง BOONSATHIAN SUTTAKAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายสุณีย์ ประการแก้ว หญิง SAISUNI PRAKANKEAW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อุกฤษฏ์ แสงดี ชาย Ukrit Sangdee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันท์ธพร สมน้อย หญิง Nuntaporn Somnoi ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรัญญา ครองยุติ หญิง Sarunya Chongyut ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บรรจบ กุศลมานิตย์ ชาย ฺBanjob Kusonmanit นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ตระกูลเพชร แก้วพิลึก ชาย Tragoonpech Kawpileuk ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.21
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.00
ภาษาอังกฤษ 25.00
คณิตศาสตร์ 49.29
วิทยาศาสตร์ 37.79
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.06
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.06
ภาษาอังกฤษ 26.88
คณิตศาสตร์ 38.13
วิทยาศาสตร์ 40.25
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.00
ภาษาอังกฤษ 29.58
คณิตศาสตร์ 34.17
วิทยาศาสตร์ 35.58
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.90
ภาษาอังกฤษ 30.25
คณิตศาสตร์ 29.00
วิทยาศาสตร์ 35.30

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 389,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 4 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 20 เมตร
ยาว 25 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
ลำดับที่ 5
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 2 เมตร
ยาว 6 เมตร
ลึก 1 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
ลำดับที่ 6
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 501,719.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 355 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 36,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 886,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามตะกร้อ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 10 เมตร
ยาว 16 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
ลำดับที่ 10
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 14 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 9 ตารางเมตร
ห้องเรียน 14 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
ลำดับที่ 15
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 50 เมตร
ยาว 100 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
ลำดับที่ 16
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด