ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430163

รหัส Obec 6 หลัก

15

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010097

รหัส SMIS 8 หลัก

227

จำนวนนักเรียน

1035430163

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 11 18 1
อนุบาล 2 8 5 13 1
รวม อนุบาล 15 16 31 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 13 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 13 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 5 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 9 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 12 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 8 16 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 63 60 123 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 15 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 12 28 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 11 25 1
รวมทั้งหมด 35 38 73 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 113 114 227 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ธีระเดช ขอสุข ชาย Theeradech Khosuk ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พิมพ์ชนก วงศ์จันทร์ หญิง Pimchanok Wongjan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา โภคสวัสดิ์ หญิง Kanchana Pokasawasd ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประยูร ไชยนา ชาย Prayoon Chaiyana ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กชมน สุโพธิ์ หญิง Kotchamon Supo ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุมาลี บุญเฉลียว หญิง Sumalee Boonchaliaw ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พันธุ์ทอง พินิจผล หญิง Panthong Pinitpon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ไพฑูรย์ โภคสวัสดิ์ ชาย Paitoon Pokasawasd ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุขชัย พินิจผล ชาย Sookchai Pnitpon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ละออ ศรีบัวบาล หญิง Laor Sribuabarn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ดวงสุดา ศรีรักษ์ หญิง Doungsuda Sriruk ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เกียรติวันชัย ใจใหญ่ ชาย Kiatwanchai Jaiyai เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ยุทธนา หินเมืองเก่า หญิง Yutthana Hinmiongkao ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิไลวรรณ เด่นดวง หญิง Wilivan Dandong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิรินภา วงสาโท หญิง Sirinapa Wongsato ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.38
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 52.28
ภาษาอังกฤษ 34.48
คณิตศาสตร์ 32.24
วิทยาศาสตร์ 38.88
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.89
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.83
ภาษาอังกฤษ 25.00
คณิตศาสตร์ 31.11
วิทยาศาสตร์ 38.83
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.16
ภาษาอังกฤษ 25.65
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 34.17
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.49
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 30.22
วิทยาศาสตร์ 39.59

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.69
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 56.54
ภาษาอังกฤษ 27.85
คณิตศาสตร์ 25.05
วิทยาศาสตร์ 35.62
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.44
ภาษาอังกฤษ 27.67
คณิตศาสตร์ 16.44
วิทยาศาสตร์ 27.78
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.36
ภาษาอังกฤษ 26.32
คณิตศาสตร์ 25.28
วิทยาศาสตร์ 35.68
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.89
ภาษาอังกฤษ 23.56
คณิตศาสตร์ 18.22
วิทยาศาสตร์ 25.67

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านมะพริกดู่โพนสิม
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 1,780,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านมะพริกดู่โพนสิม
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 3,935,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านมะพริกดู่โพนสิม
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 81,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านมะพริกดู่โพนสิม
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านมะพริกดู่โพนสิม
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านมะพริกดู่โพนสิม
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 540,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านมะพริกดู่โพนสิม
ลำดับที่ 7
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 350 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านมะพริกดู่โพนสิม
ลำดับที่ 8
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 243,490.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 17 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านมะพริกดู่โพนสิม
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 130,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านมะพริกดู่โพนสิม
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 1,684,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านมะพริกดู่โพนสิม
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านมะพริกดู่โพนสิม
ลำดับที่ 12
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 428,527.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 450 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านมะพริกดู่โพนสิม
ลำดับที่ 13
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านมะพริกดู่โพนสิม
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 103,050.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านมะพริกดู่โพนสิม
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 580,790.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 26 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านมะพริกดู่โพนสิม

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านมะพริกดู่โพนสิม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด