ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430169

รหัส Obec 6 หลัก

14

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010096

รหัส SMIS 8 หลัก

121

จำนวนนักเรียน

1035430169

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 10 4 14 1
อนุบาล 2 8 4 12 1
รวม อนุบาล 18 8 26 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 4 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 2 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 4 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 43 24 67 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 6 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 2 6 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 8 10 1
รวมทั้งหมด 12 16 28 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 73 48 121 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สุรชาติ แสวงแก้ว ชาย surachat saweangkaeo ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สกุลตา แพงโสม หญิง Mrs.Sakulta Pangsom ครู ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว อุไรวรรณ พิศชาติ หญิง Miss Uraiwan Pisschad ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ทองสา นามแก้ว ชาย Thongsa Namkaeo ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว มะลิดา ภูนาแสง หญิง MissMalida Phunasaeng ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สรวิทย์ โรจนะ ชาย Sorawit Rojchana ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เกษรา แดงโสภา หญิง Mrs. Ketsara Dangsopa ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุทัศน์ ยินงาม ชาย Mr.Sutat Yinngam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วาสนา พลไชย หญิง Mrs.Vasna P0lchai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุมากรณ์ ถาวร หญิง Mrs.Umakron Thawon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ศักดิ์สกลธ์ พลไชย ชาย Mr.Sakskolt Polchai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ฉวีวรรณ ชัยเคนวงศ์ หญิง Mrs.Chaveewan Chaikhenwong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรรณิภา วิสูญ หญิง Mrs.Phannipha Wisoon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ฐิตินันท์ สว่างแสง หญิง mrs.Tithinan Mekmok ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.11
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 35.82
ภาษาอังกฤษ 30.34
คณิตศาสตร์ 25.45
วิทยาศาสตร์ 35.14
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.48
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.23
ภาษาอังกฤษ 23.86
คณิตศาสตร์ 24.55
วิทยาศาสตร์ 35.36
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.11
ภาษาอังกฤษ 23.89
คณิตศาสตร์ 30.56
วิทยาศาสตร์ 32.22
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 33.56
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 20.00
วิทยาศาสตร์ 26.63

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.38
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 45.75
ภาษาอังกฤษ 25.75
คณิตศาสตร์ 19.60
วิทยาศาสตร์ 26.25
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.22
ภาษาอังกฤษ 30.89
คณิตศาสตร์ 20.00
วิทยาศาสตร์ 30.00
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.44
ภาษาอังกฤษ 24.88
คณิตศาสตร์ 24.75
วิทยาศาสตร์ 30.63
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.36
ภาษาอังกฤษ 27.09
คณิตศาสตร์ 19.27
วิทยาศาสตร์ 27.86

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน โซงเหล่าโป่วิทยา
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน โซงเหล่าโป่วิทยา
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 42,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน โซงเหล่าโป่วิทยา
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 1,035,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน โซงเหล่าโป่วิทยา
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน โซงเหล่าโป่วิทยา
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 1,780,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน โซงเหล่าโป่วิทยา
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 7,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน โซงเหล่าโป่วิทยา
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 99,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน โซงเหล่าโป่วิทยา
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ โซงเหล่าโป่วิทยา

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ โซงเหล่าโป่วิทยา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด