ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430168

รหัส Obec 6 หลัก

16

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010095

รหัส SMIS 8 หลัก

153

จำนวนนักเรียน

1035430168

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 3 10 1
อนุบาล 2 13 9 22 1
รวม อนุบาล 20 12 32 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 7 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 10 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 10 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 6 12 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 37 44 81 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 3 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 4 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 4 16 1
รวมทั้งหมด 29 11 40 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 86 67 153 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านทุ่งมน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ทองสุข ชาภักดี ชาย THONGSOOK CHAPUKDEE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ลำดวน แสวงแก้ว หญิง LUMDUON SAWAEMGKAEO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ผ่องศรี เรืองแหล้ หญิง PHONGSRI RUANGLAE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ญาติ มีตน ชาย YART MEETON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทวนไท สุดแสน ชาย THUANTHAI SOODSAEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญถิ่น ส่งศรี ชาย BOONTHIN SONGSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จุฑามาศ บุญถูก หญิง JUTAMAS BOONTHUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิไลวรรณ ทองสี หญิง WILAIWAN THONGSRE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทองฤทธิ์ โคตรสมบัติ ชาย THONGRIT KOTSOMBAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิศัลย์ หินเมืองเก่า ชาย Wison Hinmaeukow ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุทธิวัฒน์ เชษฐา ชาย Suttiwat Chedtha ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จิราภรณ์ พงษ์พิษณุ หญิง Jiraporn phongphissanu ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อังคณา สมอ้าง หญิง Aungkana Som-ang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยาพร บุญทศ หญิง nittayaporn boontod ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนากร จันทร์ยางช่อง ชาย Thanakom Junyangchong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว คำผา ประสพดี หญิง Kampha Prasopdee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.91
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 37.45
ภาษาอังกฤษ 31.36
คณิตศาสตร์ 25.45
วิทยาศาสตร์ 37.05
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.57
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.36
ภาษาอังกฤษ 29.29
คณิตศาสตร์ 36.79
วิทยาศาสตร์ 44.75
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.59
ภาษาอังกฤษ 35.18
คณิตศาสตร์ 31.43
วิทยาศาสตร์ 33.86
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.95
ภาษาอังกฤษ 31.79
คณิตศาสตร์ 29.29
วิทยาศาสตร์ 33.82

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.78
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 43.33
ภาษาอังกฤษ 26.67
คณิตศาสตร์ 24.27
วิทยาศาสตร์ 31.56
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.25
ภาษาอังกฤษ 28.17
คณิตศาสตร์ 25.67
วิทยาศาสตร์ 32.50
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.25
ภาษาอังกฤษ 27.25
คณิตศาสตร์ 26.50
วิทยาศาสตร์ 33.00
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.00
ภาษาอังกฤษ 32.31
คณิตศาสตร์ 29.85
วิทยาศาสตร์ 31.88

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านทุ่งมน
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 9 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทุ่งมน
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 376,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทุ่งมน
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทุ่งมน
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 40 เมตร
ยาว 80 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทุ่งมน
ลำดับที่ 5
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 380,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 13 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทุ่งมน
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 55,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทุ่งมน
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 1,640,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทุ่งมน
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทุ่งมน
ลำดับที่ 9
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 290 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทุ่งมน
ลำดับที่ 10
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทุ่งมน
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 20 เมตร
ยาว 30 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านทุ่งมน
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 55,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทุ่งมน
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 24 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทุ่งมน
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 44,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 9 เมตร
ยาว 10 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทุ่งมน
ลำดับที่ 15
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 219,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 180 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทุ่งมน
ลำดับที่ 16
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 3000 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทุ่งมน
ลำดับที่ 17
ประเภท บ่อน้ำตื้น
แบบ อื่น ๆ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 1 เมตร
ยาว 0 เมตร
ลึก 60 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านทุ่งมน
ลำดับที่ 18
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทุ่งมน
ลำดับที่ 19
ประเภท บ้่านพักภารโรง
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 95,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านทุ่งมน

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านทุ่งมน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด