ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430185

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010094

รหัส SMIS 8 หลัก

66

จำนวนนักเรียน

1035430185

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 4 10 1
อนุบาล 2 7 4 11 1
รวม อนุบาล 13 8 21 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 5 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 21 24 45 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 34 32 66 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านแหล่งหนู

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อัครเดช สุบินดี ชาย AKARADAJ SUBINDEE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง สุธัญญา จักรไชย หญิง Mss.Suthunya Jakchai ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา สุดแสน หญิง VASANA SUDSAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เยาวมาลย์ เฉียบแหลม หญิง Yauvaman Cheablam ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รชต สมวงศ์ ชาย Rachata somwong เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บานชื่น นิยม ชาย Banchีื Niyom นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.09
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.00
ภาษาอังกฤษ 31.59
คณิตศาสตร์ 46.82
วิทยาศาสตร์ 37.59
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.45
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.25
ภาษาอังกฤษ 24.25
คณิตศาสตร์ 37.50
วิทยาศาสตร์ 40.85
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.15
ภาษาอังกฤษ 20.96
คณิตศาสตร์ 24.62
วิทยาศาสตร์ 34.08
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.44
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 28.89
วิทยาศาสตร์ 36.17

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านแหล่งหนู
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ 401
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 9,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านแหล่งหนู
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านแหล่งหนู
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 157,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 12 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแหล่งหนู
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านแหล่งหนู
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 1,800,750.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแหล่งหนู
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 33 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านแหล่งหนู
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านแหล่งหนู
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านแหล่งหนู
ลำดับที่ 9
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 70 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านแหล่งหนู

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านแหล่งหนู

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด