ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430182

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010092

รหัส SMIS 8 หลัก

179

จำนวนนักเรียน

1035430182

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 10 15 1
อนุบาล 2 9 8 17 1
รวม อนุบาล 14 18 32 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 13 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 10 18 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 44 47 91 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 7 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 13 23 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 5 11 1
รวมทั้งหมด 31 25 56 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 89 90 179 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านดงเจริญ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สมเพศ คามใส ชาย Mr.Sompes Khamsai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ยรรยง ปกป้อง ชาย YANYONG POKPONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อนุกูล สุทธิอาคาร หญิง ANUKOON SUTTIARKARM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญปลูก เสงี่ยมศักดิ์ หญิง BOONPLOOK SA-NGIAMSAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุนทร เสาวะพาน ชาย Sonton Saowapan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ละมุล สุพรรณผิว หญิง LAMUL SUPANNAPINW ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วิฬาวรรณ เสาวะพาน หญิง WILAWAN SAOWAPAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง บรรจง สุตัญตั้งใจ หญิง BANCHONG SUTANTUNGJAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อรนุช ทองสมบัติ หญิง ORANOOT TONGSOMPAT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ธงสิน พลโยธา ชาย THONGSIN PONYOTHA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ศักดิ์ดา เพียรชนะ ชาย Sakda Phinchana ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นภัสวรรณ โรจนะ หญิง Napatsawan Rojchana ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง พัทธ์ธีรา พลอาษา หญิง Patteera Polarsa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธวัลรัตน์ แต้มงาม หญิง Thawanrat Tamngam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกียรติคุณ โดนสุข ชาย Mr.Kiettikun Donsuk นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ชญานิศ เครือชารี หญิง Mss.Chayanis Kruaecharee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภาพร ภูมิสอาด หญิง Mss.Vipaporn Poom sa-ard ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ ลำภา หญิง VARAPORN LUMPA ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รชต สมวงศ์ ชาย Rachata Somwong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 55.50
ภาษาอังกฤษ 48.33
คณิตศาสตร์ 43.75
วิทยาศาสตร์ 42.96
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 64.58
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 55.21
ภาษาอังกฤษ 39.17
คณิตศาสตร์ 41.25
วิทยาศาสตร์ 36.54
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.15
ภาษาอังกฤษ 38.27
คณิตศาสตร์ 30.38
วิทยาศาสตร์ 40.38
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.42
ภาษาอังกฤษ 36.09
คณิตศาสตร์ 34.38
วิทยาศาสตร์ 35.13

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.55
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 49.09
ภาษาอังกฤษ 30.91
คณิตศาสตร์ 32.65
วิทยาศาสตร์ 29.45
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.25
ภาษาอังกฤษ 26.50
คณิตศาสตร์ 19.75
วิทยาศาสตร์ 29.38
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.82
ภาษาอังกฤษ 23.64
คณิตศาสตร์ 28.73
วิทยาศาสตร์ 38.18
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.71
ภาษาอังกฤษ 30.86
คณิตศาสตร์ 22.29
วิทยาศาสตร์ 28.71

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านดงเจริญ
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 320,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงเจริญ
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านดงเจริญ
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 360,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงเจริญ
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 380,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดงเจริญ
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 1,679,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงเจริญ
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดงเจริญ
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านดงเจริญ
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดงเจริญ
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 1.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 52 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงเจริญ
ลำดับที่ 10
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงเจริญ
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดงเจริญ
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 8 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านดงเจริญ
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 818,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านดงเจริญ

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านดงเจริญ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด