ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430194

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010091

รหัส SMIS 8 หลัก

60

จำนวนนักเรียน

1035430194

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 5 9 1
อนุบาล 2 2 5 7 1
รวม อนุบาล 6 10 16 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 1 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 1 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 2 7 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 30 14 44 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 36 24 60 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านผักบุ้ง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สมชาย วัฒนาไชย ชาย Somchai Wattanachai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ผานิตย์ วัฒนาไชย หญิง Phanit Wattanachai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มะลัย โมฬีชาติ หญิง Malai Moleechat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นิธิสุดา พิมพ์ศรี หญิง Nithisuda Pimsri ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วัชราภรณ์ บุญฟัก หญิง Watcharapron Bunfak ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พรรณวิภา เพียแก่นแก้ว หญิง Phanwipha Phiakaenkaew ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.45
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.27
ภาษาอังกฤษ 44.32
คณิตศาสตร์ 40.91
วิทยาศาสตร์ 42.68
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.04
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.64
ภาษาอังกฤษ 25.00
คณิตศาสตร์ 27.14
วิทยาศาสตร์ 42.43
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.53
ภาษาอังกฤษ 34.69
คณิตศาสตร์ 33.13
วิทยาศาสตร์ 33.75
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.94
ภาษาอังกฤษ 33.75
คณิตศาสตร์ 25.00
วิทยาศาสตร์ 32.75

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านผักบุ้ง
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านผักบุ้ง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 175,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านผักบุ้ง
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ความจุเฉลี่ย 60 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านผักบุ้ง
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านผักบุ้ง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านผักบุ้ง
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 30 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านผักบุ้ง
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 170,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านผักบุ้ง
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ความจุเฉลี่ย 66 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านผักบุ้ง

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านผักบุ้ง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด