ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430193

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010090

รหัส SMIS 8 หลัก

259

จำนวนนักเรียน

1035430193

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 7 13 1
อนุบาล 2 13 10 23 1
รวม อนุบาล 19 17 36 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 21 10 31 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 8 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 17 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 9 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 16 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 22 17 39 2
รวม ประถมศึกษาปีที่ 90 77 167 8
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 7 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 11 19 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 12 20 1
รวมทั้งหมด 26 30 56 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 135 124 259 13

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สุรพงษ์ แสวงศรี ชาย Suraphong Sawaengsri ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อรอินทร์ โคตรมนตรี หญิง Orain khoatmontree ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อุบล กระเบา หญิง Ubon Grabao ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภัคคินัย แก่นจันทร์ ชาย Pakkinai Kanchan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุทัย สมเพาะ ชาย ๊Utai sompou ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พิมล สารการ หญิง PIMOL SARSGAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พันธ์ศักดิ์ เครือวงศ์ ชาย PHANSAK KRUEWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุภาชัย ทองทา ชาย SUPACHAI THONGTA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรทัย โพธิ์กฎ หญิง ORATAI PHOGOT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชนมน ทองลุม หญิง CHANAMON THONGLUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สินีนาถ วงษ์เพ็ญ หญิง SININAT WONGPHEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ณัฐวัฒน์ กาญจนโรจน์หิรัญ ชาย Natthawat kranjanarothiran ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชะบาไพร บุญสุข หญิง Chabapri Boonsuk ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วรวิทย์ แสงสวัสดิ์ ชาย Worawis Sangsawus ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชไมพร สืบสำราญ หญิง Chamaiporn Seubsamran ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรวรรณ บังศรี หญิง Orawan Bangsri ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัฐณากร รวมธรรม หญิง Rutthanakorn Ruamtham ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปนิดาวรรณ ทองทา หญิง PANIDAWAN THONGTA ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิน นามรุ้ง ชาย Sin Namrung นักจัดการงานทั่วไป ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.57
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.86
ภาษาอังกฤษ 34.64
คณิตศาสตร์ 33.57
วิทยาศาสตร์ 35.58
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.78
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 38.00
ภาษาอังกฤษ 26.25
คณิตศาสตร์ 28.63
วิทยาศาสตร์ 32.90
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.32
ภาษาอังกฤษ 28.33
คณิตศาสตร์ 25.64
วิทยาศาสตร์ 33.87
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.69
ภาษาอังกฤษ 28.15
คณิตศาสตร์ 26.45
วิทยาศาสตร์ 33.31

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.72
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 45.28
ภาษาอังกฤษ 25.44
คณิตศาสตร์ 25.89
วิทยาศาสตร์ 33.60
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.57
ภาษาอังกฤษ 25.48
คณิตศาสตร์ 20.35
วิทยาศาสตร์ 32.35
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.65
ภาษาอังกฤษ 26.50
คณิตศาสตร์ 23.80
วิทยาศาสตร์ 31.40
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.55
ภาษาอังกฤษ 27.64
คณิตศาสตร์ 16.36
วิทยาศาสตร์ 26.32

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ชุมชนดงแคนใหญ่
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 475,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนดงแคนใหญ่
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนดงแคนใหญ่
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนดงแคนใหญ่
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนดงแคนใหญ่
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 210,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนดงแคนใหญ่
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 1,020,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนดงแคนใหญ่
ลำดับที่ 7
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 700 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนดงแคนใหญ่
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนดงแคนใหญ่
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 985,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนดงแคนใหญ่
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนดงแคนใหญ่
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 1,640,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนดงแคนใหญ่
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 3,945,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนดงแคนใหญ่
ลำดับที่ 13
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 6 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 6 หน่วย
ความจุ 198 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนดงแคนใหญ่
ลำดับที่ 14
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชนดงแคนใหญ่
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนดงแคนใหญ่

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนดงแคนใหญ่

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด