ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430196

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010089

รหัส SMIS 8 หลัก

88

จำนวนนักเรียน

1035430196

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 4 10 1
อนุบาล 2 3 10 13 1
รวม อนุบาล 9 14 23 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 8 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 5 12 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 31 34 65 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 40 48 88 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ศุภชัย เหล็กกล้า ชาย SUPACHAI LEKKLA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย กิตติชัย ศิริเกษ ชาย KITTICHAI SIRIKET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย คำสิงห์ ทองอุ่น ชาย KAMSING TONGOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ลำดวน เหล็กกล้า หญิง LUMDUAN LEKKLA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เข็มทอง ปัททุม หญิง Kemthong Patthum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อรรถพล เทินสะเกษ ชาย Attapol Ternsakes ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทองลา ดวงตา ชาย THONGLA DUANGTA นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.11
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.67
ภาษาอังกฤษ 34.44
คณิตศาสตร์ 45.00
วิทยาศาสตร์ 39.39
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.17
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 35.00
ภาษาอังกฤษ 24.17
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 32.25
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.14
ภาษาอังกฤษ 28.75
คณิตศาสตร์ 26.88
วิทยาศาสตร์ 32.13
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.07
ภาษาอังกฤษ 33.39
คณิตศาสตร์ 42.14
วิทยาศาสตร์ 35.57

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
ลำดับที่ 2
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 45,450.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 48 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 10 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 89,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 48 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด