ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430195

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010088

รหัส SMIS 8 หลัก

65

จำนวนนักเรียน

1035430195

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 4 9 1
อนุบาล 2 3 7 10 1
รวม อนุบาล 8 11 19 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 8 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 4 5 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 19 27 46 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 27 38 65 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านนาถ่ม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วันชัย บุญสาร ชาย Wanchai Boonsan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุภวัตร์ เชษฐา ชาย Supawat Chatta ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุมาพร ประทุมพล หญิง Umaporn pratompon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุวัจน์ ศิริบุตร ชาย Suwat Siriboot ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มนันยา มาลัย หญิง MANANYA MALAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประดิษฐ์ เคาวฤกษ์ ชาย Pradit Kaowaruet ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว กุลนันท์ มาลัย หญิง Kunlanan Malai ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิภาวัลย์ ฝูงใหญ่ หญิง Niphawan Foongyai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.59
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.82
ภาษาอังกฤษ 32.73
คณิตศาสตร์ 40.91
วิทยาศาสตร์ 39.23
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.70
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 36.43
ภาษาอังกฤษ 26.07
คณิตศาสตร์ 28.21
วิทยาศาสตร์ 31.57
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.91
ภาษาอังกฤษ 27.14
คณิตศาสตร์ 28.21
วิทยาศาสตร์ 32.36
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.64
ภาษาอังกฤษ 29.17
คณิตศาสตร์ 38.33
วิทยาศาสตร์ 35.39

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านนาถ่ม
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 389,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาถ่ม
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 5 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาถ่ม
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 50,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านนาถ่ม
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาถ่ม
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อาคารโดมอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 11 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาถ่ม
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาถ่ม
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาถ่ม
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาถ่ม
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 280,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาถ่ม
ลำดับที่ 10
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 450 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาถ่ม
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาถ่ม
ลำดับที่ 12
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านนาถ่ม
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาถ่ม

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาถ่ม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด