ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430197

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010087

รหัส SMIS 8 หลัก

38

จำนวนนักเรียน

1035430197

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 3 7 1
อนุบาล 2 1 3 4 1
รวม อนุบาล 5 6 11 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 0 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 0 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 3 6 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 18 9 27 5
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 23 15 38 7

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านกลางนา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ชาญวิทย์ ยวงวิภักดิ์ ชาย CHANWIT YUANGWIPAK ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ฉันทนา อินทพันธ์ หญิง Chuntana Inthaphan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุญเรือง กองทำ ชาย Boonruang Kongtum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บัวลอง นะตุไว หญิง ฺBoulong Nutawai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ศิริพจน์ จันทา ชาย SiRipot Ganta นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง วาสนา แสงกล้า หญิง WATSANA SEANGKLA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธารินี จันทา หญิง Tharinee Janta ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.29
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.50
ภาษาอังกฤษ 31.67
คณิตศาสตร์ 41.25
วิทยาศาสตร์ 39.25
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.13
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 38.75
ภาษาอังกฤษ 31.25
คณิตศาสตร์ 33.75
วิทยาศาสตร์ 36.00
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.75
ภาษาอังกฤษ 26.56
คณิตศาสตร์ 39.38
วิทยาศาสตร์ 34.44
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.38
ภาษาอังกฤษ 31.25
คณิตศาสตร์ 27.50
วิทยาศาสตร์ 40.75

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านกลางนา
ลำดับที่ 1
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านกลางนา
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 380,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 22 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านกลางนา
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านกลางนา
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ 401
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านกลางนา
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านกลางนา
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 69,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 30 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 30 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านกลางนา
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านกลางนา
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านกลางนา

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านกลางนา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด