ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430180

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010086

รหัส SMIS 8 หลัก

247

จำนวนนักเรียน

1035430180

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 19 12 31 1
อนุบาล 2 9 6 15 1
รวม อนุบาล 28 18 46 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 8 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 11 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 12 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 10 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 21 30 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 57 68 125 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 24 6 30 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 11 28 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 6 18 1
รวมทั้งหมด 53 23 76 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 138 109 247 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ไพบูลย์ โพธิ์ไพร ชาย Phaiboon Phophai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พิชัย อายุยืน ชาย Pichai Aryuyuen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประจด พรหมพิทักษ์ ชาย Prajod Prompitak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บัวเรียน อรรคบุตร หญิง Buarien Aukabut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สิริรัตน์ สรสิงห์ หญิง Sirirat Sorasing ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง หอมไกร โสภาสพ หญิง Homkrai Sopasop ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บัวสอน มุธุสิทธิ หญิง Buason Mutusit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มนูญ ศรีมณฑา ชาย Manoon Srimoltha ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อัมพร พรหมพิทักษ์ หญิง Amporn Prompitak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วัชรพล ภูอวด ชาย Vatcharapol Poouad ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลักษ ไชยช่วย หญิง Lak Chaichuai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ลัดดา จำปาแดง หญิง Ladda Jumpadang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วงเพ็ญ ต้นพุฒ หญิง Wongpen Tonput ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ช่อผกา วัฒนณุกุลชัย หญิง Chorpaga Wattananukulchai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญพักตร์ สุตะคาน หญิง Penpak Sutakan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมบัติ จำปาทาสี ชาย Sombat Jumphathasee นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว อมรา กิจเกียรติ์ หญิง Amara Kidkian ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง เปรมฤดี จวนสาง หญิง Pramrudee Juansang ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.20
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 53.36
ภาษาอังกฤษ 51.96
คณิตศาสตร์ 61.07
วิทยาศาสตร์ 45.77
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.67
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 37.07
ภาษาอังกฤษ 29.24
คณิตศาสตร์ 42.17
วิทยาศาสตร์ 34.65
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.57
ภาษาอังกฤษ 37.33
คณิตศาสตร์ 43.33
วิทยาศาสตร์ 37.20
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.11
ภาษาอังกฤษ 36.32
คณิตศาสตร์ 38.95
วิทยาศาสตร์ 37.34

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.12
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 55.36
ภาษาอังกฤษ 29.04
คณิตศาสตร์ 31.17
วิทยาศาสตร์ 39.20
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.78
ภาษาอังกฤษ 26.33
คณิตศาสตร์ 23.56
วิทยาศาสตร์ 30.11
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.11
ภาษาอังกฤษ 25.00
คณิตศาสตร์ 28.89
วิทยาศาสตร์ 31.11
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.91
ภาษาอังกฤษ 26.09
คณิตศาสตร์ 16.70
วิทยาศาสตร์ 30.57

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านแคนน้อยหนองเลิง
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแคนน้อยหนองเลิง
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 810,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 22 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแคนน้อยหนองเลิง
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านแคนน้อยหนองเลิง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 344,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 306 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านแคนน้อยหนองเลิง
ลำดับที่ 5
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านแคนน้อยหนองเลิง
ลำดับที่ 6
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 12,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแคนน้อยหนองเลิง
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 45,450.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านแคนน้อยหนองเลิง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 2,734,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแคนน้อยหนองเลิง
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 1,800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแคนน้อยหนองเลิง
ลำดับที่ 10
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 250 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านแคนน้อยหนองเลิง
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านแคนน้อยหนองเลิง
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 45,450.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านแคนน้อยหนองเลิง
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.206/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 2,220,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 24 เมตร
ยาว 36 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแคนน้อยหนองเลิง
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 475,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแคนน้อยหนองเลิง
ลำดับที่ 15
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 202,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านแคนน้อยหนองเลิง

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านแคนน้อยหนองเลิง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด