ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430179

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010085

รหัส SMIS 8 หลัก

64

จำนวนนักเรียน

1035430179

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1 4 5 1
อนุบาล 2 5 4 9 1
รวม อนุบาล 6 8 14 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 5 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 28 22 50 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 34 30 64 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนประชาสงเคราะห์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ประยูร ตั้งจิต ชาย Prayoon Tangjit ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ณรงค์ ไพศาล ชาย Narong Paisan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุริยัน มาลัย ชาย Suriyan Malai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัฒนา ศรีมณฑา หญิง Pathana Srimoltha ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิมพา มาลัย หญิง Pimpa Malai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สำราญ คำวิไชย ชาย Samran Kamwichai นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว วัชราภรณ์ บุญฟัก หญิง Watcharapron Bunfak ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.55
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 54.09
วิทยาศาสตร์ 42.55
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.44
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.13
ภาษาอังกฤษ 30.63
คณิตศาสตร์ 42.50
วิทยาศาสตร์ 42.38
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.11
ภาษาอังกฤษ 33.61
คณิตศาสตร์ 42.22
วิทยาศาสตร์ 43.44
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.96
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 56.43
วิทยาศาสตร์ 46.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ พิเศษ 1 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 1 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 36 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 250,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.101/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 2,260,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 36 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 11 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 159,775.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 6,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 45,450.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 11 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ประชาสงเคราะห์

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ประชาสงเคราะห์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด