ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430158

รหัส Obec 6 หลัก

14

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010083

รหัส SMIS 8 หลัก

112

จำนวนนักเรียน

1035430158

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 5 8 1
อนุบาล 2 5 4 9 1
รวม อนุบาล 8 9 17 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 4 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 3 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 7 12 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 40 26 66 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 4 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 2 6 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 3 10 1
รวมทั้งหมด 20 9 29 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 68 44 112 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย บรรจง ปามุทา ชาย Banjong Pamuta ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เจริญ ขวัญทอง ชาย Gharoen Khuwntong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วัฒนา หอกคำ ชาย Vattana Hogkum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จิระพงศ์ นำภา ชาย Jirapong Numpa ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ฌัลลิกา บุญอารีย์ หญิง Shunlika Boonaree ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัชนี ศรีโชค หญิง Ratchani Srichock ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นภาภรณ์ เครือชาลี หญิง Napaporn Khrueachalee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปวริศา พีรยศพัฒน์ หญิง Pawarisa Peerayossaphat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ศักดิ์ศรี เยาวบุตร ชาย Saksri Yaowabut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา วรพันธ์ หญิง KHANITTHA WORPHAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา ผิวผ่อง หญิง supatra phiwpong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรพรรณ เสงี่ยมศักดิ์ หญิง Korapan Sa-ngiamsak ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา ปามุทา หญิง Wadsana Pamuta ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิริวรรณ กุดเป่ง หญิง siriwan kudpeng เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 64.04
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.54
ภาษาอังกฤษ 43.08
คณิตศาสตร์ 36.92
วิทยาศาสตร์ 35.81
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.75
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.33
ภาษาอังกฤษ 29.50
คณิตศาสตร์ 34.33
วิทยาศาสตร์ 40.03
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.17
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 38.33
วิทยาศาสตร์ 32.44
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.25
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 31.67
วิทยาศาสตร์ 34.00

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.60
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 55.60
ภาษาอังกฤษ 29.00
คณิตศาสตร์ 26.80
วิทยาศาสตร์ 34.80
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.73
ภาษาอังกฤษ 27.64
คณิตศาสตร์ 25.82
วิทยาศาสตร์ 26.91
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.25
ภาษาอังกฤษ 23.67
คณิตศาสตร์ 23.33
วิทยาศาสตร์ 33.17
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.00
ภาษาอังกฤษ 32.00
คณิตศาสตร์ 20.31
วิทยาศาสตร์ 31.27

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านนาเวียงคำศิริ
ลำดับที่ 1
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 180 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาเวียงคำศิริ
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาเวียงคำศิริ
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 168,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 96 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาเวียงคำศิริ
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามตะกร้อ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 48,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 13 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาเวียงคำศิริ
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 242,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาเวียงคำศิริ
ลำดับที่ 6
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาเวียงคำศิริ
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาเวียงคำศิริ
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 3,987,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาเวียงคำศิริ
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ กึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 192 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาเวียงคำศิริ
ลำดับที่ 10
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 157 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาเวียงคำศิริ
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 59 เมตร
ยาว 89 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาเวียงคำศิริ
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 45,450.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาเวียงคำศิริ
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 18,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาเวียงคำศิริ
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 13 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาเวียงคำศิริ
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 152,843.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาเวียงคำศิริ
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาเวียงคำศิริ
ลำดับที่ 17
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 450 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาเวียงคำศิริ
ลำดับที่ 18
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 1,257,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาเวียงคำศิริ
ลำดับที่ 19
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 220,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาเวียงคำศิริ
ลำดับที่ 20
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 50,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาเวียงคำศิริ
ลำดับที่ 21
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 128,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 31 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาเวียงคำศิริ
ลำดับที่ 22
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 235,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านนาเวียงคำศิริ
ลำดับที่ 23
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 159,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 24 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาเวียงคำศิริ
ลำดับที่ 24
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 162 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาเวียงคำศิริ

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาเวียงคำศิริ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด