ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430157

รหัส Obec 6 หลัก

15

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010082

รหัส SMIS 8 หลัก

149

จำนวนนักเรียน

1035430157

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 10 11 21 1
อนุบาล 2 8 5 13 1
รวม อนุบาล 18 16 34 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 6 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 9 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 10 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 8 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 8 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 13 19 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 61 54 115 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 79 70 149 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชนกู่จาน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ธนาวุฒิ ส่องแสง ชาย Tanawut Songseang ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กัญญา โคตรสมบัติ หญิง Kanya Kordsombat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญเลิศ ศรีโชค ชาย Boonlert Srichok ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัชรรินทร์ ดิษยโสธรศิลป์ หญิง Patchararin Ditsayasothornsilp ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ไพวรรณ์ รันทม หญิง Paiwan Rantom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภาภัทร์ หงศาลา หญิง Supapat Hongsara ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รฐา แสนสวาสดิ์ หญิง Wansri Seansawat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประสพสุข เสียงใส ชาย Prasobsuk Siangsai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วนาสันต์ ท่าหาญ ชาย Wanasan Tahan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชุติพงศ์ ยี่สันเที๊ยะ ชาย Chutipong Yeesuntiar ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นาย กิตติพงษ์ แจ้งไพร ชาย Kittipong Jeangprai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ละมัย รัตรเพชร หญิง Lamaiy rantanapaet ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เอ็มอร เจิมขุนทด หญิง Em-orn sanguenrum ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทยากร ดิษยโสธรศิลป์ ชาย Thayakorn Ditsayasothonsin ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ถนอม หอกคำ ชาย Thanom Hokkham นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 69.27
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 59.25
ภาษาอังกฤษ 40.21
คณิตศาสตร์ 63.54
วิทยาศาสตร์ 58.42
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.39
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 52.59
ภาษาอังกฤษ 29.64
คณิตศาสตร์ 44.46
วิทยาศาสตร์ 46.77
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.01
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 36.05
วิทยาศาสตร์ 43.37
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.73
ภาษาอังกฤษ 29.71
คณิตศาสตร์ 28.97
วิทยาศาสตร์ 35.68

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ชุมชนกู่จาน
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนกู่จาน
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2512
งบประมาณ 87,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนกู่จาน
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 95,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 24 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนกู่จาน
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 1,618,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนกู่จาน
ลำดับที่ 5
ประเภท รั้ว
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 350 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนกู่จาน
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 15 เมตร
ลึก 5 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนกู่จาน
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2512
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนกู่จาน
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 115,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนกู่จาน
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2511
งบประมาณ 42,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 24 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนกู่จาน
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 8 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนกู่จาน
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 479,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนกู่จาน
ลำดับที่ 12
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 900,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 240 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนกู่จาน
ลำดับที่ 13
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 27,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 33 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนกู่จาน
ลำดับที่ 14
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนกู่จาน
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนกู่จาน
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 870,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนกู่จาน
ลำดับที่ 17
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนกู่จาน
ลำดับที่ 18
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 10 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนกู่จาน
ลำดับที่ 19
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนกู่จาน
ลำดับที่ 20
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 33,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนกู่จาน
ลำดับที่ 21
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 15 เมตร
ลึก 6 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนกู่จาน
ลำดับที่ 22
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนกู่จาน

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนกู่จาน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด