ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430156

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010081

รหัส SMIS 8 หลัก

52

จำนวนนักเรียน

1035430156

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1 1 2 1
อนุบาล 2 2 3 5 1
รวม อนุบาล 3 4 7 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 3 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 4 10 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 27 18 45 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 30 22 52 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านนาโพธิ์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ปัญญา สิงห์กาล ชาย panya singkarn ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สถิตย์ ศรีบัวบาล ชาย satit sripoupal ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นิภาภรณ์ คำแพง หญิง nipaporn kumpang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุคนธร อ่อนตาม หญิง sukonthron oantam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นวลจันทร์ บุญคำ หญิง nunchan boonkham ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุทัศน์ คำแพง ชาย sutus kumpang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อานนท์ ประเสริฐสุข ชาย Anon Prasoetsuk นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว เบ็ญจวรรณ ประเสริฐสุข หญิง ฺBenjawan Prasetsook เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.91
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.25
ภาษาอังกฤษ 31.25
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 40.50
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.13
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 33.75
ภาษาอังกฤษ 23.50
คณิตศาสตร์ 25.50
วิทยาศาสตร์ 35.70
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 35.87
ภาษาอังกฤษ 19.58
คณิตศาสตร์ 27.50
วิทยาศาสตร์ 44.33
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.75
ภาษาอังกฤษ 25.28
คณิตศาสตร์ 25.56
วิทยาศาสตร์ 32.44

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 495,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 2,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 6,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 222,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์
ลำดับที่ 5
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วลวดหนาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 120 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 6,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 24 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 89,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.302/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 95,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาโพธิ์

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาโพธิ์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด