ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430155

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010080

รหัส SMIS 8 หลัก

73

จำนวนนักเรียน

1035430155

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 7 14 1
อนุบาล 2 6 4 10 1
รวม อนุบาล 13 11 24 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 4 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 5 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 4 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 26 23 49 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 39 34 73 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านทรายงาม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง นารีรัตน์ ขอแจ้งกลาง หญิง Nareerat Khojangklang ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วนิชยา จำปาวงค์ หญิง Wanichaya Chumpawong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วราวุฒิ จำปาวงค์ ชาย Warawut Chumpawong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมพร พร้อมจิตร ชาย Somporn Promjitr ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประเทือง สืบสุโท ชาย Pratiang Suabsuto ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง ศิรินาถ สุขแสน หญิง SIRINAT suksaen ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ภานุวัฒน์ วอทอง ชาย Phanuwat Wothong ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐาปนี จักรไชย หญิง Thapanee Juckchai ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.14
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.82
ภาษาอังกฤษ 38.86
คณิตศาสตร์ 47.73
วิทยาศาสตร์ 44.41
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.29
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.67
ภาษาอังกฤษ 24.17
คณิตศาสตร์ 33.33
วิทยาศาสตร์ 30.83
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.44
ภาษาอังกฤษ 32.08
คณิตศาสตร์ 40.83
วิทยาศาสตร์ 30.50
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.55
ภาษาอังกฤษ 33.86
คณิตศาสตร์ 34.09
วิทยาศาสตร์ 33.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านทรายงาม
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทรายงาม
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทรายงาม
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 7,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทรายงาม
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 370,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทรายงาม
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านทรายงาม
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทรายงาม
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 270.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านทรายงาม

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านทรายงาม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด