ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430154

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010079

รหัส SMIS 8 หลัก

56

จำนวนนักเรียน

1035430154

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 3 8 1
อนุบาล 2 4 2 6 1
รวม อนุบาล 9 5 14 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 2 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 5 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 0 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 9 12 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 19 23 42 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 28 28 56 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ทิชากร จังหวะ ชาย thichakon changwa ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เตือนใจ เอมสมบูรณ์ หญิง tuanjai emsomboon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภาภรณ์ หัศจรรย์ หญิง supapon hasajan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิริชัย ต้นพรหม หญิง sirichai tonprom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จันทร์แรม กงแก้ว หญิง chanraew kongkaew ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อรชุญ ฑีรภาค ชาย arachun thinraphak นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว พรสิตา ประจำถิ่น หญิง pornsita pajamtin ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ศิรวดี สุทธิสิงห์ หญิง sirawadee sutthising ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิระพล วงศ์ชมภู ชาย wirapon wongchomphoo เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.25
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.00
ภาษาอังกฤษ 36.25
คณิตศาสตร์ 62.50
วิทยาศาสตร์ 41.00
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.40
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.19
ภาษาอังกฤษ 26.15
คณิตศาสตร์ 30.38
วิทยาศาสตร์ 36.92
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.56
ภาษาอังกฤษ 32.25
คณิตศาสตร์ 29.50
วิทยาศาสตร์ 33.80
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.35
ภาษาอังกฤษ 23.00
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 43.30

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านเหล่ามะเขียว
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 2 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2 หน่วย
ความจุ 22 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเหล่ามะเขียว
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเหล่ามะเขียว
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเหล่ามะเขียว
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเหล่ามะเขียว
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเหล่ามะเขียว
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเหล่ามะเขียว
ลำดับที่ 7
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเหล่ามะเขียว
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเหล่ามะเขียว

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเหล่ามะเขียว

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด