ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430153

รหัส Obec 6 หลัก

4

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010078

รหัส SMIS 8 หลัก

58

จำนวนนักเรียน

1035430153

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 3 7 1
อนุบาล 2 3 2 5 1
รวม อนุบาล 7 5 12 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 1 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 4 18 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 30 16 46 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 37 21 58 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านโนนม่วง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว จุฑารัตน์ สานนท์ หญิง Jutarat Sanon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ถวิล กุชโร ชาย Tawan Kootcharo ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุริยา เข็มเงิน ชาย suriya Khemngoen ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย อุกฤษฏ์ แสงดี ชาย Ukrit Sangdee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.89
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.78
ภาษาอังกฤษ 34.44
คณิตศาสตร์ 32.78
วิทยาศาสตร์ 40.89
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.46
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.21
ภาษาอังกฤษ 23.57
คณิตศาสตร์ 43.57
วิทยาศาสตร์ 35.50
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.81
ภาษาอังกฤษ 30.31
คณิตศาสตร์ 32.50
วิทยาศาสตร์ 36.94
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.39
ภาษาอังกฤษ 25.71
คณิตศาสตร์ 32.14
วิทยาศาสตร์ 32.79

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านโนนม่วง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อาคารหอประชุม 100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 42 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนม่วง
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนม่วง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 1 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 55 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนม่วง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 900,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 243 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนม่วง
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 5,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนม่วง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโนนม่วง
ลำดับที่ 7
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 30 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโนนม่วง

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโนนม่วง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด